Home

Timetall kroppsøving

Læreplan i kroppsøving (KRO1-04) - Udi

Timetall. Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter: BARNETRINNET. 1.-7. årstrinn: 478 timer. UNGDOMSTRINNET. 8.-10. årstrinn: 223 timer. STUDIEFORBEREDENDE. Gjennomsnittlig timetall i kroppsøving i Norge er: - 1.- 4. trinn, 1,5 time i uka - 5. - 7. trinn, 2,2 timer i uka - 8. - 10. trinn, 2,5 timer i uka - 2 timer i uka videregående skole. Totalt sett er timetallet omtrent det samme i dag som i 1959, på tross av at elevenes fysiske aktivitet ellers er vesentlig redusert

Timetall for faget finner du i gjeldende læreplan på udir.no (timetall kroppsøving). Hvordan svarer du på høringen? Du kan gi innspill til ett eller flere fag. Vi oppfordrer deg til å bruke kommentarfeltet til å komme med nye forslag og utdype meningene dine Kroppsøving styrkes betydelig. Hittil i stortingsperioden er timetallet på barnetrinnet vedtatt utvidet med 12 uketimer. Halvparten av disse timene har gått til norsk, tre timer er avsatt til matematikk, mens de øvrige tre timene er fordelt på naturfag, samfunnsfag og engelsk. Åtte av disse timene er allerede innført, de fire siste innføres fra høsten 2005 Kroppsøving 478 228 706 478 228 706 Elevrådsarbeid 0 71 71 0 71 71 Programfag til valg 0 113 113 0 113 113 Sum 5 120 2 566 7 686 5 120 2 679 7 799 Generelt For å sikre et tilstrekkelig timetall i første- og andrespråket er det totale timetallet for elever so Kroppsøving For lærere som har redusert undervisningstid p.g.a. funksjon som kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver m.fl., brukes årsrammene 741/988 på barnetrinnet og 664/885 på ungdomstrinnet I denne ressursen er temaet hvordan en kan inkludere elever med læringsutfordringer i kroppsøving - eksemplifisert ved diagnosen ADHD . Publisert 20.09.2016 Hentet fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Tema. Kroppsøving og fysisk aktivitet. Tilpasset opplæring. ADD/ADHD.

For timetall blir desimaler under 0,50, for eksempel 0,33, rundet nedover. Dette kan føre til en time for lite for noen skoler. Dersom skolen får feil tall på grunn av desimalen, kan det i stedet føres en hel time mer på ett av trinnene, slik at det totale timetilbudet blir korrekt Ressursbank og undervisningsopplegg i kroppsøving - Enkeltøvelser og ferdige undervisningsopplegg i kroppsøving - Frigjør verdifull tid

Færrest kroppsøvingstimer i Europa - Utdannin

Høring - læreplan i kroppsøving

 1. 3.2 Læreplan for kroppsøving Læreplan i kroppsøving består av følgende punkter; formål, hovedområder, timetall i faget, grunnleggende ferdigheter i faget og kompetansemål. Læreplanen for faget er det som læreren forholder seg til når en skal planlegge undervisningen i faget (Brattenborg & Engebretsen, 2013; Udir, 2015a)
 2. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti var positiv til en økning av timetallet for kroppsøving i Innst.S.nr.15 (1995-1996). Dette medlem mener imidlertid at dette vanskelig kan la seg realisere innenfor det timetall som ligger til grunn i departementets forslag til opplegg
 3. følgende timetall: Kunst og håndverk 623 timer Musikk 368 timer Mat og helse 197 timer Kroppsøving 701 timer Utgjør til sammen 1889 timer av 7894 timer i grunnskolen (24 %) I grunnskolen utgjør de praktiske og estetiske fagene samlet ca . en fjerdedel av grunnskolens samlede timetall . Fagene har lenge spilt og spille
 4. Kroppsøving 2 2 2 Timetall pr. uke 35 35 35 Første året: Teknikk og industriell produksjon Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs. Vg1 Teknologi- og industrifag. Opplæringen skal bidra til en bred teknisk fagplattform som.
 5. Kroppsøving skal bidra i elevenes allmenndanning. Det betyr at faget skal kvalifisere elevene, de skal lære noe, kunne noe og det er en omfattende læreplan som sier hva dette er
 6. Velger du påbygg vil du få generell studiekompetanse og kan studere på høgskoler og universitet. Hva du lærer er litt avhengig om du velger påbygg til generell studiekompetanse eller påbygg med fordypning i realfag

Studiespesialisering (Fag- og timefordeling Kroppsøving. Basistrening. Utholdenhet. Aerobe treningsmetoder - intervallarbeid. Fagstoff. Aerobe treningsmetoder - intervallarbeid. Intervalltrening er den formen for utholdenhetstrening som gir best utbytte. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette. Timetall på Vg1: 2 Samisk første- eller andrespråk 2 Norsk 3 Engelsk 3 Matematikk 2 Naturfag 2 Kroppsøving 7 Helsefremmende arbeid 5 Kommunikasjon og samhandling 5 Yrkesutøvelse 5 Yrkesfaglig fordypning. Timetall på Vg2 Helsearbeiderfag: 2 Samisk første- eller andresprå

2 Kroppsøving *For elever med bokmål og nynorsk er det 5 t/u norsk. **Ikke obligatorisk for elever som har samisk 1. eller 2 språk. Spansk tilbys bare for dem som har hatt spansk i ungdomskolen. Fag og timetall på Vg2 (2. klasse) (Uketimer, fag) 4 Norsk (for elever med samisk 1. eller 2. språk)* 4 Samisk (som 1. eller 2. språk) 3. Organisering av årstimetall og eksamen i videregående opplæring. Temanotat 8/2011. 1. Innledning. Et nasjonalt tilsyn med fylkeskommunene i 2008 avdekket at elever i videregående opplæring ikke får oppfylt sin rett til undervisning (Utdanningsdirektoratet 2010).Status i 2011 er trolig uendret de fleste steder, til tross for at skoleeierne lovet å lukke avvikene slik tilsynet ga pålegg om Norsk skole står i dag i flere store endringsprosesser som krever mye arbeid og innsats av undervisningspersonalet. De må hele tiden holde seg oppdatert på fag og endringer i skolen, og samtidig holde tritt med den digitale utviklingen og økende rapporterings- og dokumentasjonskrav Elevene er fritatt i kroppsøving (FAM-kode 35) ved årlig dispensasjon fra Utdanningsdirektoratet, med hjemmel i forskrift til opplæringslova § 23-1. Dette legges ved vitnemålet. De er også fritatt for standpunktkarakter i YFF og felles programfag i Vg1 og Vg2 (FAM-kode 38) som følge av at de har lærekontrakt på lik linje med lærlinger som har full opplæring i bedrift (FOB), også.

Timetall: 30 Kursstart Info: 07.09.2020 Klokkeslett: Påmeldingsfrist: Pris: kr 5900,-Kontaktperson: Linda J. Bakkland E-post: linda.j.bakkland@aof.no Telefon: 69 13 04 10 Status: Åpent for påmelding. Be om mer informasjon. Gå til påmelding . Informasjon. Kroppsøving er beregnet for deg som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et. Kroppsøving gjennomgår temaene trening, helse og livsstil, egen trening og individuell idrett, lagidrett og friluftsliv. Undervisningen følger gjeldende læreplan for fellesfag i kroppsøving. Påbygg på Vg3- nivå er et obligatorisk programfag som du må ha for å få generell studiekompetanse Hvis det i tillegg satses på undervisning i kroppsøving med fagutdannede kroppsøvingslærere, vil skolen oppnå aller best effekt (Ommundsen 2008). Økningen av timetall til fysisk aktivitet er bra siden det stimulerer til økt aktivitetsnivå for elevene rekke prosjekter viser at økt timetall i kroppsøving særlig vil kunne ha betydning for de fysisk sett svakeste elevene og elever med en generelt fysisk inaktiv livsstil. Særlig for barnetrinnet synes økt fysisk aktivitet i skolehverdagen å kunne bidra til bedre klasseromadferd 3.8 Vurdering i kroppsøving 59 3.9 Undervisningsrom, timetall og fravær 60 3.10 Garderobesituasjonen i kroppsøving 64 3.11 Elevenes opplevelse av kroppsøvingstimen 68 4.0 Diskusjon 71 4.1 Kroppsøvingstimen 71 4.2 Kroppsøving i dag og i morgen 77 5.0 Konklusjon 80 Referanseliste 82 Vedlegg 1: Utvalg vs populasjon Tabelloversikt Figuroversik

Utvidet timetall på barnetrinnet - Utdannin

Vi kan også lese om utvikling i fagets timetall, om den uro som har vært rundt ulik opplærings- og vurderingspraksis (4) og om 2012-revisjonen av læreplanen som klargjorde at innsats skulle være en del av vurderingsgrunnlaget i faget kroppsøving (5) (Modellen gjenspeiler ikke fagenes timetall og størrelse i forhold til hverandre) Opplæring i bedrift 1 dag/uke Opplæring i bedrift 2 dager/uke Opplæring i bedrift 3 dager/uke Opplæring i bedrift 4 dager/uke Samfunnsfag Matematikk Naturfag Kroppsøving Kroppsøving Programfag Programfag Programfag Engelsk Engelsk Norsk fellesfag Norsk. Fjernundervisning i kroppsøving del 2: Nå er tiden inne for å jobbe med helsespørsmål; Det finnes mange muligheter for å drive fjernundervisning i kroppsøving; Det finnes ulike veier til glede i kroppsøving; Fra sightseeingtur til tema-reise i fremtidens kroppsøvingsfa Fagkrav: (timetall gjelder Kunnskapsløftet) Barnehagelærer. 140 timer matematikk (Kunnskapsløftet) eller. 3 uketimer matematikk (Reform 94) Minimum 3 år barnehagepraksis. Lærerutdanning (grunnskolelærer, lektor og faglærer) Kan ikke realkompetansevurderes: Engelsk. 140 timer engelsk. Ingeniør. Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1 (spesielle. Fag Timetall Norsk 363 Engelsk 140 Fremmedspråk 225 Matematikk 224 Naturfag 140 Geografi 56 Historie 169 Samfunnsfag 84 Religion 84 Kroppsøving 168 Sum fellesfag 1683. 7. sep 2018 9 PROGRAMFAG. 7. sep 2018 10 PROGRAMFAG - FORDYPNING. 7. sep 2018 11 PROGRAMFAG •Programfag 7. sep 2018 12 3 år studiespesialiserende (språk/samf.fag og realfag

Feilmeldinger (MAGNET/EDAG) og tilbakemelding Liste over feilmeldinger, tilbakemelding og hvordan rette Oversikt over feilmeldinger (MAGNET/EDAG) Alvorlighetsgrad og hvordan rette feil Tilbakemelding Hva er en tilbakemelding Erstatningsmelding eller ny a-melding To måter å sende a-melding på når du skal rette Organisasjonsnummer Arbeidsgiver, pensjonsselskap eller andre du sender a. Timetall vg2 Timetall vg3 Programfag 15 15 Norsk Kroppsøving 2 2 2 Historie 2 2 Religion og etikk 3 Les mer på vilbli.no. Kontakt . Matias Langgaard Madsen Avdelingsleder skole. E-post . Mobil 411 90 567.

Kroppsøving er et allmenndannende fag som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede. Bevegelse er grunnleggende hos mennesket, Timetall Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter: BARNETRINNET 1.-7. årstrinn: 478 timer UNGDOMSTRINNE Voksenopplæring er videregående opplæring som er tilpasset voksne. For å ha rett til opplæring for voksne må du være over 25 år, og du har ikke fullført videregående Han deltar ikke i kroppsøving, og holder seg mest for seg selv i friminuttene. Årsaken til dette er at han sliter med å henge med i ustrukturerte situasjoner, blir ukomfortabel og trekker seg bort. Nå fra 6. klasse har han fått vedtak om spesialundervisning i sosial opplæring og i kroppsøving

undervisning i kroppsøving og aktiviteter i friminuttene. I tillegg vil det være noe aktivitet knyttet til undervisning i andre fag og til turer samt spesielle arrangementer (3 s.19). Det er overbevisende dokumentert at utvidet timetall/tid i kroppsøving bidrar til generelle forbedringer av barn og unges fysiske form (3 s.29) Ved å vekte karakterene etter timetall vil matematikk telle mer enn i dag, kroppsøving og valgfag - samlet vil telle 28,1 prosent med vekting mot 27,8 prosent uten vekting Fag og timetall for påbygning. Påbygning vg3-løpet har følgende fellesfag; Fag. Antall timer. Norsk. 10t. Naturfag. 3t. Historie. 5t. Kroppsøving. 2t. Matematikk. 5t. Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram (1) 5t (1) Skoleåret 2016 - 2017 tilbyr vi fagene sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter og. Denne fagpakken er ment for deg som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra en yrkesfaglig studieretning på vgs, eller har fagbrev, og ønsker generell studiekompetanse. Etter å ha bestått fagene til Vg3 påbygging, kvalifiserer du for opptak til høyere utdanning - Men det virker som politikerne bare sauser sammen kroppsøving og fysisk aktivitet, sier Løndahl, som i tillegg minner om at det allerede i dag er mangel på kvalifiserte lærere i kroppsøving. 6. Hva vet vi om effekten? I 2016 kom Kunnskapssenter for utdanning med en kunnskapsoppsummering

Tilpasset opplæring i kroppsøving - Utdanningsforskning

Heftene for Kroppsøving og Naturfag har derfor en noe fyldigere innledning enn de andre heftene. Heftene kan bestilles enkeltvis eller samlet som sikrer elever på 1.-10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.» Det arbeides med hvordan vedtaket skal følges opp i praksis Både timetall og læreplanmål vil dekkes inn uten problemer, sier hun. men når alle andre skoler har kroppsøving, er det litt for sent å oppdage det nå, mener Kolomeitsev Fag og timefordeling ved NTG Tromsø skoleåret 2020/21 (timetall oppgitt pr. uke Fjellhamar skole er en barneskole på snart 100 år. Skolen ligger i Lørenskog i Akershus og er en av kommunens største b På Vg1 skal du ha faga Norsk, Kroppsøving, Engelsk (avsluttande fag), Naturfag (avsluttande fag), Matematikk (avsluttande fag), Geografi (avsluttande fag) og Framandspråk 2 (spansk eller tysk). Alle skal velja eit framandspråk 2. Engelsk (framandspråk 1) er obligatorisk fellesfag for alle. Det språkfaget du vel på Vg1 held du fram med.

Timetall/fag vg1 vg2 vg3 Engelsk 140 0 kroppsøving, matematikk praktisk eller teoretisk og norsk. Hvis du har hatt fremmedspråk som f.eks. fransk på ungdomsskolen er du etter Vg2 ferdig med den obligatoriske fremmedspråksundervisningen AOF Vestlandet. Hovedkontor Haugesund. Haraldsgt. 190 5525 Haugesund Avdelingskontor Bergen. Strandgaten 197 5004 Bergen Følg os Oversikt over fag på videregående trinn på Steinerskolen i Stavanger: Fellesfag. Årstimer. Uketimer. Norsk. 392. 14. Historie. 140. 5. Samfunnsfag. 84. 3. Er du interessert i natur og miljø, dyr og mennesker? Da kan naturbruk passe for deg. Du kan bli lærling etter 2 år på skole, og deretter ta fagbrev. Du kan også gå videre på Vg3 og ta yrkeskompetanse eller studiekompetanse, avhengig av hvilket programområde du velger Fag Timetall årstimer (uketimer) Sluttvurdering Produksjon 337 (12) Standpunkt* Frisyredesign 140 (5) Standpunkt* YFF (yrkesfaglig fordypning) 253 (9) Standpunkt Yrkesfaglig opphenting 196 (7) Standpunkt Kroppsøving 56 (2) Standpunkt Fag og timefordeling for vg2 innenfor kjemiprosess vises i figuren under: Fag Timetall årstime

Vi på Eilert Sundt videregående skole gir deg verktøyene og muligheter til praktisk arbeid som du trenger for å fullføre teknikk og industriell produksjon! Et godt arbeidsliv som fagarbeider innen teknikk og industriell produksjon begynner hos oss, og gir deg gode muligheter som lærling i det faget du ønsker et fagbrev i. Minste timetall oppfylt. EL -naturfag: planlagt med 1time merenn årsramme, mistet 2 timer. Mistet 3x2 timer til andre aktiviteter. Timene ikke gitt tilbaketil elevene. Minste timetall ikke oppfylt. Ad 4:Skolen har ikke system for håndtering av avvik fra normaluker. Utfordring er bindngen til kroppsøvingstimer i Røykenhallen. Skolen søker. Krav til timetall og fagsammensetning: For å få vitnemål og generell studiekompetanse fra studiespesialiserende utdanningsprogram, må du ha minimum 90 skoletimer per uke over 3 år. Av disse timene er 60 timer obligatoriske fellesfag med 30 timer fellesfag i Vg1, 15 timer fellesfag i Vg2 og 15 timer fellesfag i Vg3 Nivå Emnekode Emne Timetall i ordinært løp Vg1 ENG1003 Engelsk 140 Vg1 KRO1003 Kroppsøving 168 Vg1 MAT1001 Matematikk 84 Vg1 NAT1002 Naturfag 140 Vg1 NOR1002 Norsk 112 Vg1 NOR1102 Norsk 0 Vg1 SAF1001 Samfunnsfag 84 Vg1 1 -PFO4106 a NAB1001 Naturbasert produksjon 337 Vg1 NAB1002 Naturbasert aktivitet 14 Er du litt usikker på hva du vil bli? Mange opplever det på samme måte når man starter i videregående skole. Ved å velge studiespesialisering legger du ingen begrensninger på valg senere. Etter du har fullført og bestått 3 år på studiespesialisering har du generell studiekompetanse som gir deg inngangsbillett til alle høyskole og universiteter

Udir.no - Grunnskolens Informasjonssystem (GSI

 1. Dahlske vgs. tilbyr Vg1 Elektrofag, og Vg2 Elenergi eller Industriteknologi. Dette utdanningsprogrammet leder til arbeid innen installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske system. Velger du denne studieretningen bør du være nøyaktig, systematisk og serviceinnstilt. Det stilles ofte krav til et godt fargesyn
 2. Så flott at du koser deg på folkehøgskole! Nyt året, og kanskje vil du føle deg mer motivert for å fullføre vgs etterpå. For å få generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål trenger du alle fagene på vg3 påbygging. Fagene er norsk, historie, matematikk, naturfag, kroppsøving og et valgfritt programfag.Omfanget av alle fagene tilsvarer 30 skoletimer i uka et helt skoleår
 3. Det er trist at så mange skal ha et dårlig forhold til et så viktig fag, det tredje største når det gjelder timetall i grunnskolen. Målet om en times fysisk aktivitet hver dag, bør være noe annet enn en times kroppsøving hver dag. I tillegg til gymtimene kan elevene få egne timer til fysisk aktivitet, slik som på 5. - 7. trinn

Gymtroll - Ressursbank og undervisningsopplegg i kroppsøving

Vår skole ble i en undersøkelse (SØF, 2016) kåret til landets syvende beste skole på resultatvekst. Det vil si at mange elever får bedre karakterer når de går ut fra Dønski enn det de hadde på ungdomsskolen Du har derfor et redusert timetall til yrkesfaglig fordypning. Dersom du ønsker å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, er timetallet i samisk/finsk og norsk så stort at du ikke har plass til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering I programområdet naturbruk på Søgne videregående skole lærer du å produsere mat, jakte og få en forståelse for en bærekraftig utvikling av verden. Vi er på ulike overnattingsturer, skiturer og besøker relevante samarbeidspartnere. Du får to fantastiske år med mye praktisk undervisning - relevant praktisk undervisning som du har behov for resten av livet Krav til timetall og fagsammensetning: For å få vitnemål og generell studie-kompetanse fra studie- spesialiserende utdanningsprogram, må du ha minimum 90 skoletimer per uke over 3 år. Av disse timene er 60 timer obligatoriske fellesfag med 30 timer fellesfag i Vg1, 15 timer fellesfag i Vg2 og 15 timer fellesfag i Vg3 Importer fag og timetall. Skal 3.a for eksempel kun ha svømming i første del av skoleåret, og kroppsøving i andre del, kan dette enkelt legges inn, og Docendo vil vise deg en tilpasset visning av antall timer av fagene som skal legges i timeplanen i de valgte periodene,.

For noen av elevene på 9. trinn kan to timer ekstra fysisk aktivitet og kroppsøving ha flere positive effekter både på fysisk aktivitet, utholdenhet, nasjonale prøver i lesing og regning, samt læringsmiljø, skriver forskerne bak rapporten i sin oppsummering Kroppsøving 2 Sum fellesfag 25 5 Timetall total 30 Norsk 10 timer må tas over 2 år. Du må søke om å gå påbygg, og du søker i Vigo. Søknadsfrist. 1. mars for ordinær søknad; 1. februar for særskilt søknad ; Søknadsfristen er den samme som for videregående opplæring..

Hvorfor innsats i kroppsøving? - Forskning

 1. (Nyberg & Larsson, 2012). Noen har også hevdet at kroppsøving «stjeler» viktig tid til læring innen fagområder som lesing, skriving og matematikk (Burton og Van Heest, 2007). Andre, derimot, peker på at kroppsøvingsfaget ikke formelt er svekket i skolen om man legger timetall
 2. Kroppsøving 2 Sum fellesfag 25 Timetall total 30 Påbygging til generell studiekompetanse - Vg4 påbygg. Dette tilbudet er for deg som har oppnådd yrkeskompetanse med eller uten fag- og svennebrev. Det betyr at du går på skole et fjerde år.
 3. Kroppsøving (56 t) Matematikk praktisk (140 t)*** Naturfag (84 t) Fotnoter * Historie har her et annet timetall enn i studieforberedende utdanningsprogram. Kompetansemål ved avsluttet opplæring etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse er ikke fastsatt i læreplanen
 4. Dette spørsmålet går det ikke an å gi et entydig og enkelt svar på, av disse grunner: 1. Læreres undervisningsplikt (leseplikt) oppgis ikke lenger pr. uke, men pr. år, som årsramme
 5. ste årstimetall i fagene, viser en rapport fra NIFU. NTB. Publisert mandag 19. desember 2016 - 12:46. - Kroppsøving er mest for dei som er flinke i idrett. OM FORSKNING.N
 6. Kroppsøving 2 Sum fellesfag 25 Timetall totalt 30 Påbygging til generell studiekompetanse - Vg4 påbygg. Dette tilbudet er for deg som har oppnådd yrkeskompetanse med eller uten fag- og svennebrev. Det betyr at du går på skole et fjerde år.
 7. Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2 Timetall Vg3. Norsk 4 4 6 Kroppsøving 2 2 2 Engelsk 5 0 0 Naturfag 5 0 0 Samfunnsfag 3 0 0 Geografi 2 0 0. Obligatoriske fag forts. Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2 Timetall Vg3. Matematikk 5(avsluttende) 3(avsluttende) 0 Fremmedspråk 2 (Tysk, Italiensk, Fransk, Spansk) 4/6 4/5/0 0 Historie 0 2

Kroppsøving og fysisk aktivitet står for 17 prosent av økningen. De tre andre praktisk-estetiske fagene har stått på stedet hvil. men det krever noe annet enn et høyere timetall i praktisk-estetiske fag. Et land som har vist at de våger å utfordre tradisjonelle tankemåter om læring og undervisning, er Finland Kroppsøving Kroppsøving 2 t 2 t Geografi Historie Kroppsøving 2 t 2 t 2 t Samfunnsfag 3 t Fremmedspråk Fag - Vg2 Timetall Fag - Vg3 Timetall Matematikk -R1 5 Matematikk -R2, bygger på R1 5 Matematikk -S1 5 Matematikk -S2, bygger på S1 5 Teknologi og forskningslære 1 5 Teknologi og forskningslære 2

Helse- og oppvekstfag - Os vidaregåande skule

BA - Kroppsøving (56) Rapporteringen Rapporteringen er dokumentert i saksbehandlingssystemet ephorte: saksmappe 2014/987. I tertialmøtene ble det gitt utdypende opplysninger muntlig. Noen skoler har justert sine rapporter som følge av de muntlige tilleggsopplysningene, andre ikke. Vurdering av skolenes rapporterin — At en elev fra første til fjerde klasse har 1,5 timer kroppsøving i uken, er sjokkerende lite, mener president Bakke Norsk er grunnleggende kompetanse som alle bør ha, sier han og tar til orde for at det også kan være fornuftig å beholde kroppsøving som obligatorisk fag med samme timetall som i dag. - Så kan man velge fordypning i f.eks. 3-4 real- og teknologifag, 3-4 humanistiske fag, i språk eller en kombinasjon av disse, sier han Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag samlet timetall for trinnet Kroppsøving Rom: G ymsal sø r E l i zabet h Ut e sko l e / f ysi sk f o st ri n g Rom: ut e/ C-307 Moni ka/ E l i zabet h K u n st o g h å n d ve rk B ård Mu si kk Rom: C-307 E l i zabet h S a mf u n n s- f a g 3 0 mi n Rom: C-307 E l i zabet h Mu si kk 1 5 mi n T.

Skriving i kroppsøving Skrivesentere

Forskningsgruppen tar for seg problemstillinger innenfor: Inkludering og kvalitet i kroppsøving, friluftsliv med vekt på motivasjon, ledelse og inkludering. Forskningsgruppens studier tar også utgangspunkt i aktivitetsgrad og fysisk form blant barn, unge og voksne, samt studer innenfor kosthold og helse Kroppsøving. 2. 2 . Yrkesfaglig fordypning. 6. 1. Totalt. 35. 35 . Oversikt over timetall og fag på ordinært Vg 2 akvakultur og Vg 2 akvakultur med realfag Oversikt over timetall og fag på ordinært Vg 2 akvakultur og Vg 2 akvakultur med realfag . Vg 2 akvakultur. Vg 2 akvakultur med realfag

Kroppsøving - NDL

De fagene som, i den nye fordelingen, vil få styrket timetall er norsk (eller samisk) på 1. til 4.trinn med 5 uketimer og matematikk som vil bli generelt styrket. Andre endringer som vil få store konsekvenser for organisering og innhold i skolen er innføring av obligatorisk 2. fremmedspråk og såkalte «programfag» i ungdomsskolen helÅrskurs ; fag: fagkode: omfang Årstimer: vÅrt timetall uketimer: pris: norsk (vg2 + vg3) nor 1211 nor 1212 nor 1213: 393 t: 10 t: 6200,-norsk (vg1) nor 120

Timetall Timetall oppgitt i 60-minutters enheter: BARNETRINNET 1.-7. årstrinn: 427 timer UNGDOMSTRINNET: 8.Grunnleggende-10. årstrinn: 153 timer ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) forstå Kroppsøving: 2: 2: 2: Religion og etikk 3: Sum fellesfag: 30: 15: 15: Programfag til valg 15: 15: Samlet timetall: 30: 30: 30: Dette betyr at du skal velge minimum 15 timer programfag i 2. klasse og 3. klasse, til sammen 30 timer. Minst 20 av de 30 timene beskrevet over skal brukes til programfag innfor eget område Timetall: vg1 - 30 timer, vg2 - 30 timer, vg3 - 30 timer. Fellesfag. Norsk; Matematikk; Naturfag; Engelsk; Fremmedspråk; Geografi; Samfunnsfag; Historie; Religion og etikk; Kroppsøving; I tillegg til fellesfagene velger du 15 timer programfag på VG2 og 15 timer programfag på VG3. Programområde språk, samfunnsfag og økonomi. Internasjonal.

Flertall for én times daglig fysisk aktivitet i skole

Studiespesialisering Vg1. Sist oppdatert 20.12.2018. På Vg1 har du 30 timer fellesfag. Når skolen begynner på høsten, velger du om du vil ha praktisk eller teoretisk matte 1 Høringsuttalelse til NOU 2019:25 «Med rett til å mestre» Norsk fagråd for MDD er et rådgivende organ som har som formål å følge opp aktuelle sake Tilsvarende i kunnskapsløftet: Timetall Fagkode 392 140 NORRS07 NORRS08 NORRS09 ENGRS01 224 FSPRS0X 2.fremmedspråk II FSPRS1X 2.fremmedspråk I + II FSPRS2X Historie Samfunnslære Religion Naturfag 140 84 56 168 HISRS01 SAFRS01 RELRS01 NATRS01 Matematikk P 224 MATRS01 Matematikk T 224 MATRS02 Matematikk T‐R Kroppsøving 140 168 MATRS03 KRORS0

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign - Fitjar vgs

Innst. S .nr. 105 (1995-1996) - stortinget.n

Hvam videregående skole er en av landets største og mest moderne videregående skoler innenfor naturbruk. Gjennom opplæringen driver skolen en jordbrukseiendom med 1400 da. dyrket mark, 3000 da. skog og et parkområde på ca 100 da., samt en egen 9-hulls golfbane - Kroppsøving - Mat og helse - Kunst og håndverk - Matematikk - Norsk - Naturfag - Samfunnsfag som sikrer elever på 1.-10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.» Det arbeides med hvordan vedtaket skal følges opp i praksis Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2 Timetall Vg3 Samfunnsfag 3 0 0 Geografi 2 0 0 Matematikk 5 3 0 Naturfag 5 0 0 Kroppsøving 2 2 2 Historie 0 2 4 Sum 30 15 15 Til valg (5) 15 15. Programområde - realfag Fag Vg2 Vg3 Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 + Fysikk 2 Informasjons-teknolog

Elektrofag - Os vidaregåande skule

Teknologi- og industrifag - Sam Eyde videregående skol

Kroppsøving, forberedende min.språklig. AMAT101. Matematikk, forberedende min.språklig. ANAT101. Naturfag, forberedende min.språklig. ANOR101. Den enkelte skole må derfor legge inn aktuelt timetall for hver enkelt elev. Se nærmere informasjon om dette i brukerhåndboken for det aktuelle skoleadministrative systemet - Extens,. For å få godkjent/fullført vg2 ambulansefag, må kandidaten også enten dokumentere tidligere bestått eller ha godkjent realkompetanse i allmenne fag tilsvarende vg2/vk1-nivå yrkesfaglige studieretninger (matematikk, naturfag, norsk, engelsk, samfunnsfag, kroppsøving)

Påbygging til generell studiekompetanse - StordHelse- og oppvekstfag - Eilert Sundt videregående skole
 • Ausmalbilder waldtiere.
 • Xepher overwatch.
 • Cito oefenen groep 4.
 • Grüner håndball.
 • Diokletian.
 • Srf live.
 • Verdens 7 underverker unesco.
 • A10 astro.
 • Skjeling barn 2 år.
 • Olderelv camping.
 • 7 armet lysestake jødedommen.
 • Krystaller og sten til salg.
 • Korvbrödsbagarn brioche.
 • Handleliste hyttetur.
 • Mymuesli berlin mitte.
 • Litt woon long.
 • Hinduisme guder.
 • Restaurant cuxhaven sahlenburg.
 • Skrimmel skrammel dvd.
 • Ghd curve creative curl wand.
 • Sixt bilutleie trondheim.
 • Ørder tre.
 • 1984 bok.
 • Ain flod.
 • Wandern eifel rundwanderwege.
 • Vw kundencenter baunatal.
 • Katowice krakow.
 • Geocaching coordinates converter.
 • Oslo mikrobryggeri ølsmaking.
 • Https helsedirektoratet no retningslinjer helsestasjons og skolehelsetjenesten.
 • Saudi arabia diktatur.
 • Asker dps nevropsykologisk poliklinikk.
 • Innvendig tak garasje.
 • Cc cowboys bergen.
 • Nasjonale retningslinjer traume.
 • Spökkalas tips.
 • Oras oramix pakning.
 • Mor plakat.
 • Kostholdsråd ved lavt stoffskifte.
 • Paintball arena playground spa plzeň 3, tschechien.
 • Upright mri london price.