Home

Norsk olje og gass retningslinje 002

Retningslinjer - Norsk olje og gass

Norsk olje og gass

Forkunnskarav Grunnleggende sikkerhetskurs eller tilsvarende likeverdig kompetanse i henhold til Norsk Olje og Gass sin retningslinje 002. Eksamen Ingen. Kreves deltagelse og gjennomføring av alle moduler Grunnleggende sikkerhetskurs eller tilsvarende likeverdig kompetanse i henhold til Norsk Olje og Gass sin retningslinje 002. Eksamen. Ingen. Kreves deltagelse og gjennomføring av alle moduler. Kursinnhold. Kurset følger retningslinjene og fagplanene til Norsk Olje og Gass og inneholder: Introduksjon HMS - kultur og adfer Ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 003 foreligger. Det foreligger nå ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 003 - Anbefalte retningslinjer for innsjekk og sikringskontroll på helikopterterminalene. Revisjonen er nummer 8 i rekken og er datert 01.01.2018 NORSOK R-002, Lifting Equipment. equipment NORSOK S-001, Technical Safety NORSOK Z-015N, Midlertidig utstyr . Norsk olje og gass retningslinje nr. 078, Anbefalte retningslinjer for bruk av ridebelte Norsk olje og gass retningslinje nr. 081, Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering Norsk olje og gass. Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 091 - Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien. Retningslinjen er betydelig forenklet, og kravformuleringer er gjort mer funksjonelle. Retningslinjen har tilleggsdokumenter; Vedlegg 1 og vedlegg 2

 1. GSK-Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år. Ved fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter om: • Bruk av håndslukke
 2. 14.06.13 Workshop - oppstart av arbeid med revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 114 19.06.13 Workshop (for bedriftshelsetjenester ) - revisjon av anbefalte retningslinjer for håndtering av NORSOK S-002 (støy og vibrasjoner) •Beregningsprogram for områdestøy 17 . Prosjekt STØY i Petroleumsindustrie
 3. jamfør Norsk olje og gass' retningslinje 002 om sikkerhets- og beredskapsopplæring, jamfør Norsk olje og gass' veileder om Helseundersøkelse og fysiske tester for innsatspersonell i søk og redningslag med røykdykkerfunksjon. Redning av skadet person fra kran Beskrivelse
 4. NORSOK-eierne: Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund, står samlet om følgende mål for petroleumsstandardisering: Sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå. Øke bruken av internasjonale standarder. Redusere bruken av særnorske krav. Redusere behovet for selskapsspesifikke krav
 5. Y-002 Life extension for transportation systems innholdet overføres til Norsk olje og gass retningslinje 122. Z-CR-002 Component identification system overføres til ISO 15926. Z -DP-002 Coding System trekkes p

utarbeidelse og fastsetting av strategier for risikoreduserende tiltak. For sikkerhetssystem bør IEC 61508 legges til grunn. Så lenge virksomheten som skal dekkes befinner seg på norsk sokkel bør Norsk olje og gass' retningslinje 070 benyttes. Styringsforskriftens §5, 4. ledd omtaler barrierens ytelse sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år. Ved fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter om: • Bruk av håndslukker • Livreddende førstehjelp • Bruk av redningsstrømpe • Riktig bruk av redningsdrakt med pustelung Kurs kode OBS1065 Kursnavn Grunnleggende sikkerhetskurs - Repetisjon (Norsk) Varighet 2 dager Målgruppe Sokkelarbeidene personell som skal repetere grunnleggende opplæring. Krav til forkunnskap Grunnleggende sikkerhetskurs eller tilsvarende likeverdig kompetanse i henhold til Norsk Olje og Gass sin retningslinje 002. Hovedmål Oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å. Norsk olje og gass med 12 reviderte planer for opplæring. Norsk olje og gass publiserte forrige uke reviderte retningslinjer for sikkerhets - og beredskapsopplæring. Den siste oppdateringen av retningslinje 002 består av hele 12 nye planer for opplæring. Innen 12 uker etter publisering skal kurstilbydere tilby kurs i henhold til de nye.

• Grunnleggende sikkerhets- og beredskaurs eller tilsvarende likeverdig kompetanse i henhold til Norsk Olje og Gass sin retningslinje 002. Kursspråk: • Kurset holdes på norsk Eksamen / sertifisering. Ingen eksamen. Kreves deltagelse og gjennomføring av alle module Norsk olje og gass sine retningslinje for sikkerhets- og beredskapsopplæring (002). Kursbeviset skal kunne forevises på oppfordring. Dersom du er utenlandsk statsborger må du ha gyldig arbeidstillatelse og kunne vise denne ved innsjekk GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon. Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002 Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell med E-læring. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år

Grunnleggende sikkerhetskurs - Repetisjon - Ledig kurs

Grunnleggende sikkerhetskurs - Repetisjon (Norsk

003 Anbefalte retningslinjer for - Norsk olje og gass

091 Anbefalte retningslinjer for - Norsk olje og gass

Engelsk oversettelse av Norsk Olje & Gass Retningslinje 059; Engelsk oversettelse av Norsk Olje & Gass Retningslinje 059. prøvde å finne denne på Engelsk på Norsk olje & gass sine hjemmesider, men den lå kun som Norsk på den Engelske siden også. Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies Råolje er en naturlig forekommende, flytende blanding av hydrokarboner som finnes i reservoarer i berggrunnen og som utvinnes som råstoff i petroleumsindustrien. Eldre betegnelser på råolje er blant annet bergolje, jordolje og mineralolje. Råolje er en form for petroleum og dannes sammen med naturgass ved modning av organisk materiale i sedimentære bergarter -Vi har sendt et brev til Norsk olje og gass og Luftfartstilsynet der vi krever maksimum 12 passasjerer i helikoptrene som går i trafikk til og fra norsk sokkel, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LO helikopterutvalg.. Han viser til at oljeselskapene i dag opererer med svært ulik praksis rundt antall passasjerer i helikoptrene forskrift og foreliggende retningslinjer, på resultater fra tidligere undersøkelser og på risikobilde og utslippsstatus på sokkelen. Et utkast til program presenteres og diskuteres i årlige planleggingsmøter som består av Miljødirektoratet, Miljødirektoratets faggruppe, Norsk olje og gass og aktuelle operatører

Forkunnskarav Grunnleggende sikkerhetskurs eller tilsvarende likeverdig kompetanse i henhold til Norsk Olje og Gass sin retningslinje 002. Eksamen Ingen. Kreves deltagelse og gjennomføring av alle moduler Løsningen var å sette kunnskapen i system, det vil si påkrevd opplæring som en standard. I begynnelsen ble dette gjort av oljeselskapene og Norsk olje og gass. Deretter ble ansvaret overtatt av oljeselskapene. Til slutt ble det utarbeidet en internasjonal standard, EN 1591-4, som etter to år ble innlemmet i Norsk standard Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av grunnleggende sikkerhets- og beredskaurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002. VARIGHET: Kurset gjennomføres på 2 dager. REPETISJONSFREKVENS: Grunnleggende sikkerhets- og beredskaurs skal oppdateres hvert 4 år. KRAV TIL FORKUNNSKAPER GSK-Grunnleggende sikkerhet- og beredskap repetisjonskurs. Målsetting Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år. Ved fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter om

GSK-Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskur

Retningslinje 066. Han påpekte derimot det som ligger i Norsk olje og gass' retningslinje 066 og som kanskje kan balanserer de dystreste spådommene noe: - Kjøperne av helikoptertjenestene kan fortsatt stille krav til trening, utstyr og så videre som er strengere enn regelverket. Men de kan altså ikke kreve norsk AOC Sikring handler om å avdekke, forsinke og helst avverge kriminelle handlinger. Målet med kurset er å gi en innføring gode sikringsrutiner og hvilke trusler vi må beskytte oss mot i forsyningskjeden. Kurset omtaler både Norsk Olje og Gass retningslinje 091 Sikring av forsyninger og materiell i forsyningskjeden og ISPS- regelverket

Modul O-2.6 24 timer teori og praksis Teori: 6 timer Praksis: 13 timer Eksamen / Evaluering: 5 timer Rogaland Kranskole er godkjent kursleverandør som er akseptert av oljebransjen til å kunne undervise i henhold til Norsk Olje og Gass (NOG) anbefalte retningslinje 116, Kursplan Modul O-2.6 og Kursplan Modul O-2.6I, samt dekke krav i Norsok Standard R003 (pkt. 7.11 null - Proff.no gir deg regnskapstall, roller, aksjonærer, adresser og mer. Leverandøroversikt, side 1 Og det undergraver det gode arbeidet som er gjort i Norge med blant annet Norsk olje og gass' retningslinje 066, skriver utvalget i en uttalelse til SF. Helikopterutvalget mener mye av forskjellene er å finne i kulturen

BP - Tambar - Beredska

Norsk olje og gass ser det som mest naturlig at det er myndighetene som tar det første initiativet her. Norsk olje og gass vil påpeke at det ikke bare er nok å se på dagens regelverk, men at det heller ikke etablereres nye særnorske krav som gjør det ytterligere vanskelig å ta inn rigger. Et eksempel her e HLO (Ref Norsk Olje og Gass retningslinje # 074, pkt 9). Brannvakt på helikopterdekk. HLO (Etter 1 år som helivakt/brannvakt ref Norsk Olje og Gass Helidekk Manual). Kurset er ihht. Norsk Olje og Gass plan for opplæring. Målsetning Deltageren skal etter endt opplæring kunne Eksempelvis teknisk innhold og krav. Forbundet er fornøyd med at regjeringen ikke vil innføre Hofo, men påpeker samtidig at dagens nasjonale helikopterregelverk er for svakt. Myndighetene har ikke oppdatert regelverket, fordi bransjen har ordnet opp selv, blant annet gjennom Norsk olje og gass' såkalte retningslinje 066

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon med e-lærin

Etter anmodning fra Olje- og energidepartementet har Norsk olje og gass etablert Veileder til ressursregelverket - god virksomhetsstyring. Veilederen er en søkebase til lovregler, forskrifter, retningslinjer og konsesjons- og avtaleverk knyttet til Olje- og energidepartementets forvaltningsområde Norsk olje og gass mener at 024 har strengere krav til kompetanse for bore- og brønnpersonell enn IOGPs anbefaling. IOGP anbefaler korte kurs, mens Norsk olje og gass' retningslinjer har krav til flere års utdanning. Utdannelse og erfaring. I Norsk olje og gass jobber vi for at våre retningslinjer skal sikre god HMS, ikke det motsatte SfS har gitt ut en anbefaling om Fallsikring og Redning. Denne er tatt inn i Norsk olje og gass si Retningslinje 113. Lenke Vis Lasse Raschs profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Lasse har 3 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Lasses forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Bidro Norsk olje og gass' retningslinje 066 til at Sumburgh-ulykken ikke gikk enda verre? Norske helikopterkrav kan ha reddet britiske liv; 7-10 000 drakter. Statoil trenger drakter til opp mot 200 000 offshoreturer per år. Konkret betyr det et sted mellom 7 og 10 000 redningsdrakter som skal produseres på Tykkemyr i Moss

Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærere: Rogaland Kranskole er godkjent kursleverandør som er akseptert av oljebransjen til å kunne undervise i henhold til Norsk Olje og Gass (NOG) anbefalte retningslinje 116, Kursplan Modul O-2.6 og Kursplan Modul O-2.6I, samt dekke krav i Norsok Standard R003 (pkt. 7.11). Kursets varighet: 24 time Dette har norsk petroleumsnæring tatt tak i med utgivelsen av denne standarden. - Brønnintegritet er et viktig område i vårt arbeid med fokus på å hindre storulykker. Revisjonen av D-010 har vært vesentlig for Norsk olje og gass blant annet for å reflektere anbefalinger fra vår rapport etter Macondoulykken i 2010 Om. Reservedelsekspeditør og mekaniker i Sven Kvia AS. Ansvarlig for logistikk og lager i bedriften. Brenner for god HMS og yrkesstolthet. Jeg er ikke redd for en utfordring og ser på det som en god mulighet for videreutvikling og liker å holde meg oppdatert på IT og datakunnskap for å møte morgendagens digitaliseringssamfunn Søksmålet mot Norsk olje og gass: En avtale med de få kan ikke tvinges på alle våre medlemmer innen oljeservice Ommund Stokka 13. juli 2016. NHO og Norsk olje og gass prøver å forplikte våre 6500 oljeservicearbeidere til en dårlig overenskomst som de har fremforhandlet med et forbund som bare representerer 650 oljeservicearbeidere

Forlengelse av gyldighet på sikkerhets- og beredskaurs

- Norsk olje og gass - retningslinje 116 - Bruk av personlig verneutstyr - Ulike typer lastbærere, konstruksjon, funksjon og virkemåte - Valg av lastbærere - Brukerkontroll av lastebærere, kriterier for bruk - Planlegging av innlastning - Festepunkter i lastebærer Norsk olje og gass er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver eller er leverandører til olje- og gassvirksomhet, havbasert fornybar energiproduksjon og havbasert mineralvirksomhet i Norge. Norsk olje og gass har i underkant av 60 ansatte, med hovedkontor i Stavanger og kontorer i Oslo og Tromsø

Trainingportal Competence Days 2013 Ketil Natvig - Mintra

Testingen utføres i henhold til Norsk olje og gass retningslinje 133. Testingen kan utføres hos oss på Sola, ved den enkelte virksomheten eller offshore. Vår beliggenhet ved Sola flyplass gjør det enkelt for arbeidstakere å stikke innom for å utføre tetthetstest i forbindelse med en offshoretur I henhold til Norsk olje og gass retningslinje 144 kan man etter en detaljert risikovurdering av en arbeidsoperasjon, tillate justering av oppholdstid i støysoner / arbeid med støyende oppgaver. En slik justering krever imidlertid blant annet dokumentert individuell dempningseffekt av ørepropper som planlegges benyttet Systembeskrivelse, f.eks. fra NORSOK Z-DP-002: Tiltakstyper: Operativt (endring i arbeidsprosess) og/eller modifikasjoner: Modenhet: Erfaringsgrunnlag med tiltaket (vurdert/implementert) Norsk olje og gass. Energiledelse og energieffektivisering Kontaktperson: Trym Edvardsson E-post:.

GSK-Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon - Offshore Courses

OBS1065 Grunnleggende sikkerhetskurs - Repetisjon (Norsk

Noe teoretisk og mest praktisk undervisning for å kunne ivareta oppgaven som MOB-båt mannskap. Innholdet dekker fagplan i NOROG «002 Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring» Norge følger ikke opp. Kompetansekravene til bore og brønn-personell på norsk sokkel er i dag skrevet ned i Norsk Olje & Gass Anbefalt retningslinje 024 (NOROG 024) Denne sier i hovedsak at boredekksarbeideren skal ha fagbrev, og at arbeidsleder skal ha teknisk fagskole. Personell som har oppgaver av sikkerhetsmessig betydning i planlegging, gjennomføring og oppfølging av bore- og. Innen olje og gass er krav til dokumentert etterlevelse av regelverket (compliance management) en forutsetning for myndighetsgodkjenning til utbygging og operasjon; samtykke og samsvarsuttalelse (SUT).Sammen med våre kunder i riggmarkedet har vi gjennom en årrekke utviklet Adept™ til et effektivt verktøy for regelverksoppfølging. Vi har tilegnet oss høy kompetanse på sokkelregelverket. - Siden den gang har interesseorganisasjonen Norsk olje og gass innført en retningslinje kalt OLF-104, som tar for seg sikkerhet for datasystemer og prosesstyring. Her har de viktigste sårbarheter blitt påpekt, og bransjen har vært flink til å fokusere på dette, sier han. For dette fikk organisasjonen Rosing-prisen for IT-sikkerhet i 2008

Nå blir det tydeligere krav til kurs - enerW

— Norsk olje og gass retningslinje 091 - Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien. Vi har bred erfaring innenfor fasilitering av øvelser. Øvelsene varierer i størrelse og omfang. Les mer om NOG 09 Les siste revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 024 - rev. 10.06.13 på www.norskoljeoggass.no. Å søke jobb før man har tatt de offentlige eksamene er ingen hindring, det er ganske vanlig i bransjen. Dette gjelder for alle som tar B&B Vg2 Kurset bygger på Norsk Olje & gass retningslinje 143 - anbefalte retningslinje for opplæring i arbeid på hydrokarbonførende systemer, håndbok i Fittings og small bore tubing systemer, tidligere OLF-120 Norsk olje og gass retningslinje nr 081 Anbefalte retningslinjer for fjernoperert. r rh ndtering, Norsk olje og gass retningslinje nr 091 Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og. materiell i olje og gassindustrien, Norsk olje og gass retningslinje nr 096 Anbefalte retningslinjer for mann over bord MERKNAD: I olje- og gassindustri følger vi Norsk olje og gass' retningslinje 105, denne angir strengere krav til kompetanse og kontroll av stillas enn Forskrift om utførelse av arbeid. Ved bruk av fallsikringsutstyr: lav risiko dersom utstyret brukes riktig; krav til kompetanse (modul O-2.2, samt utstyrsspesifikk opplæring); lag for taubasert fallredning må være tilgjengelig; begrenset.

Grunnleggende sikkerhets- og beredskaurs - Offshore Courses

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon (Norsk) Kursagente

Mer enn 50 cybersikkerhetshendelser ble oppdaget i norsk energi- og olje og gassektor i 2014. Plattformoperatører trenger tiltro til at mottiltak kan håndtere større og mer sofistikerte cyberangrep Ref. NORSOK Z-015 (5.4.9 sikkerhetsrelaterte systemer) SIL-kravene til disse sikkerhetssystemene skal være i samsvar med retningslinje 070 fra Norsk olje og gass, avsnitt 7.5. I følge 070 Norsk Olje & Gass (IEC 61511) skal brann/gass aktivering medføre isolasjon av elektrisk utstyr Bankens norske og internasjonale forpliktelser Retningslinje for innkjøp og Retningslinje for egne investeringer. 3. Omfang olje og gass, gruvedrift, matproduksjon, landbruk eller skogbruk, men har vedtatt retningslinjer for hvordan slike investeringer eventuelt ska NORSOK-eierne (Norsk Industri, Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund) publiserte i februar sin analyse av samtlige NORSOK-standarder. Nå jobbes det videre med anbefalingene herfra. Dette vil være et viktig bidrag for å beholde en attraktiv, effektiv og sikker norsk sokkel # Ser vi på hele den norske oljehistorien, er de norske utslippene medregnet utslipp fra olje og gass solgt til andre land, på 15,6 milliarder tonn CO2. Fortsatt har Norge reserver som gir minst like mye utslipp, over 18 milliarder tonn CO2. På verdensbasis er de årlige CO2-utslippene på rundt 50 milliarder tonn CO2

Fra og med mandag 11.mai øker NOSEFO kursaktiviteten ytterligere etter nye endringer fra regjeringen. Alle kurs vil bli gjennomført i tråd med gjeldende krav til smittevern. Se informasjon fra FHI, Norsk olje og gass, Sjøfartsdirektoratet og Nosefo sine egne smitteverntilta Påse at bagasjen din samsvarer med følgende retningslinjer: Norsk Olje og Gass retningslinje 066 Maksimal vekt per bag: 10 kilo (maks 2 kolli - resterende må eventuelt sendes som frakt) Maksimal størrelse: 60 x 50 x 30 centimeter. Det er ikke lov å medbringe håndbagasje om bord i helikopteret (kun avis/blad)

Engelsk oversettelse av Norsk Olje & Gass Retningslinje 059; Engelsk oversettelse av Norsk Olje & Gass Retningslinje 059. prøvde å finne denne på Engelsk på Norsk olje & gass sine hjemmesider, men den lå kun som Norsk på den Engelske siden også. Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader,. Link til retningslinje 116. Følgende blir bl.a gjennomgått: Teori: - Årsaker til uønskede hendelser - Avviksrapportering - Risikovurdering og risikostyring - Barrierer - Arbeidsmiljøloven - Vegtrafikkloven - Forskrift om Bruk av kjøretøy - Norsk olje og gass - retningslinje 116 - Bruk av personlig verneutsty ISPS - Norsk Olje og Gass retningslinje 091 • ID-kort/besøkskort skal bæres synlig • Kjøretillatelse er nødvendig • HMS og sikringshendelser meldes portvakt Health, Safety and Environment • PPE reqirements (helmet, safety clothing, safety boots) • PPE is not required when walking on marked walkways Evacuation muster area

Helikopterreiser - Lundin Norwa

I Norsk olje og gass' såkalte retningslinje 066 kreves det at mannskap som skal frakte norske oljearbeidere trener åtte timer i simulator hver sjette måned. Dette skal skje i en full flight level D-simulator eller FTD level 3 med bevegelse. - Trening framfor sjekking,. Internasjonalt sertifikat. IADC trykkontroll-sertifisering boring Introductory (Level 2) IADC er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Houston, og er likestilt med IWCF ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024 faglige og sosiale interesser. Medlemsflåten består av ringnotfartøy, pelagiske trålere og kystnotfartøy. 2.2.4 Norsk olje og gass Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Norsk olje og gass har. I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd - Samspill i praksis, ga Stortinget sin tilslutning til en rekke forslag for å styrke kvaliteten og relevansen i de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høyskolenivå

Praktisk informasjon ved helikopterreiser - Lundin Energy

Redning og beredskap i Kristiansund (291 kurs) Kursagente

Bakgrunn for revisjon av R-002 (2) • Det har vært et ønske fra både næringen og Ptil å utarbeide nye. krav til utsettingsarrangementer for evakuerings- og. redningsmidler i en revidert utgave av Norsok R-002 Lifting. Equipment • Oljeindustriens Landsforening (OLF - nå Norsk Olje og Gass) og Norges Rederiforbund (NR) besluttet å. Norsk olje og gassindustri valgte å ikke implementere de internasjonale anbefalingene fra IOGP 476 da de nylig reviderte retningslinje 024. Når arbeids- og sosialminister Anniken Haugli sier at norsk olje og gassindustri skal være ledende på helse miljø og sikkerhet, gjelder dette også kompetanse, da kompetanse legger grunnlaget for en god HMS-kultur og forståelse • Norsk Olje og Gass retningslinje 113 Fallsikring og redning • Norsk Standard NS 9600-1, 2, 3, 4 • Norsk Olje og Gass retningslinje 105 Stillasbygging (inkl kompetansekrav) Definisjoner • Arbeid i høyden omfatter alt arbeid med ståsted 2m eller mer over dekk der det ikke er fast plattform med rekkverk eller godkjent stilla olje og gass som produseres med sikte på permanent lagring av den utskilte CO2, vil som nevnt også være underlagt forskriftens bestemmelser så langt de passer. Olje- og energidepartementet legger med dette frem forslag til en ny forskrift om transport og utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO

Sikkerhetskurs offshore i Haugesund (408 kurs) Kursagente

Studien anbefaler å gjennomføre en bredt anlagt komparativ studie av helikoptervirksomheten i norsk og britisk sektor som også ser på kulturelle forskjeller. Trenger lovverk. En viktig bidragsyter til dagens gode sikkerhetsnivå i helikoptertransporten er kravene som er samlet i Norsk olje og gass (Norog) retningslinje 066 flyttes oppgaver og personell til land innen boring. I hovedsak er utviklingen i en tidlig fase. Industriens innsats forsterkes gjennom fellesinitiativ i regi av Norsk olje og gass og Konkraft samt myndighetsinitiativ som Digital21 og OG21. Det har vært stor interesse for leteareal på norsk sokkel og det ble i 2018 tildel Engelsk oversettelse av Norsk Olje & Gass Retningslinje 059; Engelsk oversettelse av Norsk Olje & Gass Retningslinje 059. prøvde å finne denne på Engelsk på Norsk olje & gass sine hjemmesider, men den lå kun som Norsk på den Engelske siden også. webinar og klasserom kurs. Alltid dedikert til sikkerhet. Se kurskatalogen Norsk olje og gass 002 anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring setter krav til gjennomføring av og gyldighetsperiode for sikkerhets- og beredskaurs. På grunn av den pågående koronavirussmitte (Covid 19) situasjonen gjøres følgende endring i anbefalingen for gyldighetsperiode for gjennomførte kurs

Dette er for søkere som har relevante fagbrev etter Norsk Olje og Gass (tidligere OLF) sin retningslinje 024; Dette omfatter fagbrev innen kjemi- og prosessfag, elektrofag, brønnfag og ulike mekaniske fagbrev. Søkere må i tillegg dokumentere kompetanse i allmennfagene norsk, engelsk og matematikk på nivå tilsvarende VG2 Denne uka skrev E24 om hvordan bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass i flere år har sendt unge mennesker som blant annet jobber som lobbyister, til videregående skoler, høyskoler og universiteter. Etter prosjektet, kalt #Dennyeoljen, blir det konkludert med at Norsk olje og gass har fått «unik innsikt i hvordan olje- og gassbransjens budskap oppfattes blant deres jevnaldrende» Planen til Ptil er at en omarbeidet retningslinje 059 fra Norsk olje & gass skal erstatte FKE som anbefalt retningslinje for kompetanse og opplæring. Når ny utgave av 059 kommer ut er usikkert, men kanskje sent 2014 eller i 2015

 • Terrengsykkel dame best test.
 • تصريف الفعل talk.
 • Komfyr 3 fase.
 • Svenska ambassaden usa.
 • Turmalin blau indigolith.
 • Yosemite half dome.
 • Yamaha sidewinder kg.
 • Phishing svindel.
 • Stadthalle balingen parken.
 • Topshop norge nettbutikk.
 • Kvinnedrakten kryssord.
 • Sogn i ullensvang kryssord.
 • Best i test tv 2018.
 • Mühlacker tagblatt jung.
 • Sleep cycle timer.
 • Fagforbundet hovedkontor.
 • Sherry trinken.
 • Spiegel mit individueller gravur.
 • Fragebogen zur überprüfung der familienversicherung bestandspflege aok.
 • Bayrock shisha freiburg.
 • Dampsperre gulv.
 • Caravan shop flensburg.
 • Inkluderende læringsmiljø barnehage.
 • Hvordan endre navn på hotmail.
 • Mandelöl bio kaltgepresst.
 • Gresk mytologi for barn.
 • Awkward cast.
 • Fatimas hender.
 • Pierre robert sports bh størrelse.
 • Carly bluetooth adapter.
 • Elektroimportøren alnabru.
 • Köpa lägenhet utomlands billigt.
 • Jumanji 2 norge.
 • Augen tattoos vorlagen.
 • Sony smartband swr10.
 • Grotli høyfjellshotell åpningstider.
 • Fetzenball st stefan.
 • Kcal vs kj.
 • Bt jekketralle.
 • Brush pen action.
 • Naturkundemuseum braunschweig eintrittspreise.