Home

Den industrielle revolusjon sosiale forhold

Den første startet rundt 1750 og varte fram til om lag 1850, da den andre industrielle revolusjonen startet. Vi skal likevel ta disse årstallene med en klype salt, da historikerne stadig debatterer avgrensingene av denne perioden Sosiale forhold - nye skiller mellom sosiale lag. 1800-tallet markerte et skille mellom hvordan mennesker rangerte og vurderte hverandre. Stendersamfunnene som hadde eksistert så lenge var i ferd med å endres. Men den industrielle revolusjon påvirket, ja,. Etter den industrielle revolusjon økte verdens forbruk av energi, og mye av forbruket har i dag fossil opprinnelse. Norge ble fra 1970-tallet en oljenasjon. Ekofisk-feltet med reservoir av olje og gass var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon. Foto: BoH/CC BY-SA 3.0 En kjønnsrevolusjon Artikler gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektive

Historie Vg2 og Vg3 - Den industrielle revolusjonen - NDL

Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. I begynnelsen var det snakk om manuelt drevne maskiner, som spinnemaskinen «Spinning Jenny», men utviklingen tok særlig fart etter oppfinnelsen av dampmaskinen, seinere også med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklinge gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet; gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og fram til i da Viktige begreper. Det store hamskiftet De store økonomiske, sosiale og kulturelle endringsprosessene i det norske bondesamfunnet fra midten av 1800-tallet. Kjernen i endringene var overgangen fra selvberging, til salgsjordbruk og pengehushold Embetsmannsstat En betegnelse på det politiske Norge i perioden fra 1814 til 1884, der embetsmenn hadde en dominerende rolle i styret av lande

Hvilken betydning fikk den industrielle revolusjon for næringsutviklingen i Europa, og på hvilken måte ble de sosiale forholdene påvirket av revolusjonen? I oppgaven har jeg benyttet mange forskjellige kilder, og jeg redegjør for flere forskjellige kunstverk som viser næringsutvikling eller sosiale forhold i Norge og Europa på denne tiden Du har med både mekanisering (maskiner og fabrikker), sosiale forhold og de nye økonomiske ideene om frihandel; det er nok det mest sentrale. Gjør rede for hovedtrekkene i den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen har sinn grobunn i Storbritannia på omkring 1750

Vel, dette er flaut. Eller egentlig ikke, jeg må bare være helt sikker. Jeg har problemstillingen: Hvordan påvirket den industrielle revolusjonen de sosiale forholdene i Norge? Sosiale forhold gjelder alt da som påvirker levemåten til befolkningen av Norge i denne sammenhengen? Eller har jeg misf.. Undersøke hvilken betydning den industrielle revolusjon fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet; Diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver; Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt) Presentere årsaker til viktige demografiske endringer, og vurdere virkninger for mennesker og samfun

Den industrielle revolusjon - Mennesket

Arbeiderbevegelse er en fellesbetegnelse for faglige og politiske bevegelser som har sin sosiale basis i arbeiderklassen og tar sikte på å bedre arbeidernes levestandard og i det hele forsvare deres interesser. Til arbeiderbevegelsen regnes fagforeninger, politiske organisasjoner og også opprinnelig den kooperative bevegelsen. Den industrielle revolusjonen, nå også kjent som den første industrielle revolusjonen, var overgangen til nye produksjonsprosesser i Europa og USA, i perioden fra rundt 1760 til en gang mellom 1820 og 1840.Denne overgangen inkluderte å gå fra håndproduksjonsmetoder til maskiner, nye kjemiske produksjonsprosesser og jernproduksjonsprosesser, økende bruk av dampkraft og vannkraft. DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON. Industri, det vil si bruk av maskiner noe som gjør at vi får masseproduksjon; Vi får en rask vekst i vareproduksjon og handel, jordbruk og tjenestenæringer. Vi får nye sosiale grupper og samfunnsklasse Den andre industrielle revolusjon Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. Industri 4.0 - den fjerde industrielle revolusjon Industri 4.0 betegner den fjerde industrielle revolusjonen, hvor industri, produksjon, verdikjeden digitaliseres og integreres til en dynamisk enhet

Årsakene og konsekvensene av den industrielle revolusjonen ligger på det økonomiske, sosiale og teknologiske nivået. Denne revolusjonen begynte i England i midten av 1700-tallet. Deretter utvidet det i det nittende århundre til resten av kontinentet og verden Den førte til økt økonomisk vekst. Rundt 1850 produserte britene åtte ganger så mye jern, fem ganger så mye kull og seks ganger så mye tekstiler som de hadde gjort 50 år tidligere. Urbanisering og regional spesialisering kan ses både som en bakgrunn for og følge av den industrielle revolusjon Det begynte med den industrielle revolusjonen på 1700-tallet. Fabrikkene ble lagt til byene, og folk flyttet derfor dit for å få jobb. Et eksempel på hvorfor det var mer lønnsomt å flytte til byene for å få jobb, var at i jordbruket måtte gårdene deles på alle barna, og det ble veldig liten andel på hver arvtager derfor ulønnsomt å drive med gårdsbruk Mens den industrielle revolusjonen kom til Storbritannia rundt 1770 kom den til Norge rundt 1850. Her er en liten oversikt over når ulike utviklinger skjedde i Norge: 1850 - dampdrevne tekstilfabrikker 1860 - dampsagbruk og -høvleri 1870 - tremasseindustrien 1880 - cellulose- og papirindustrien 1900 - elektrokjemiske og elektrometallurgiske industrie Start studying 9. Den industrielle revolusjon. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Nå på senhøsten 2016 tilbakeposter jeg en del innlegg til sommeren 2015, med forelesningsnotater jeg bruker i undervisningen i historie. De om den industrielle revolusjon er de eldste, opprinnelig laget tidlig på 2000-tallet, da jeg ennå var nokså nyutdannet, og ville kompensere for mine litt rotete tavlenotater. Om industrialiseringen av Norge er notatet veldig generelt Sosiale forhold: en forverring av levevilkår, en inntektsforverring og økt fattigdom. Det er en besynderlighet at litteraturen om den industrielle revolusjon anser teknologisk endring som en absolutt betingelse for industrialiseringsprosessen - men likevel.

gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklinge Sosial effekt Virksomheter må akseptere at alle organisasjoner har mulighet til å utgjøre en forskjell. Med den teknologiske fremgangen den fjerde industrielle revolusjonen fører med seg, vil alle virksomheter kunne bidra til å skape en likere og mer stabil verden - på en rekke ulike måter. Strateg Blog. Oct. 5, 2020. Find a certified presentation designer for your next project on Prezi; Oct. 2, 2020. Home office setup: 5 ways to create a space for WF Vi foreslår at elevene i små grupper gjennomgår kapittelet grundig og lager en oversikt over de ulike årsakene til at den industrielle revolusjonen kom i England. De sorterer årsakene i sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle årsaker (for veiledning, se side 24 i Arbeidsportal ) Den industrielle revolusjonen er navnet på de store endringene som begynte i England fra midten av 1700-tallet med overgangen fra håndverk til fabrikkproduksjon. Den første industrien var knyttet til tekstilproduksjon, og England ble i løpet av forholdsvis kort tid omdannet fra å være et land med hovedsaklig jordbruk som næring, til et land som var sterkt preget av den voksende industrien

den Industriell revolusjon Det var en periode av historien preget av fullstendig industrialisering, som begynte på slutten av 1700-tallet og varte til begynnelsen av forrige århundre.. Denne revolusjonen begynte i Storbritannia, men spredte seg over hele verden relativt raskt. Det anses for eksempel at det var en ny industriell revolusjon (eller andre fase av den industrielle revolusjonen. gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet Begrep det store hamskiftet, betegnelse på de store forandringene i norsk landbruk i andre halvdel av 1800-tallet Forklar årsaker til at den industrielle revolusjon startet. Les s.22-29 og 110-111 og lag en oversikt over positive og negative virkninger av industrialiseringen. Ekstra for de som sikter mot minst en 5er: Les igjennom kildene på s. 91-92

Den andre industrielle revolusjonen (1870-1970) Kom av en omforming av den industrielle sektoren på 1870-tallet, særlig i USA, Tyskland, Japan, og etter hvert flere land. Englands industrielle revolusjon, altså bærekraftig økonomisk vekst gjorde inntrykk på andre land og spredte seg Europas historie 1789-1914 var en periode preget av nasjonalisme, fremvoksende nye ideologier, imperialisme, militarisme og politiske omveltninger. De første årene var dominert av revolusjon og forandringer, deretter ble Europa involvert i Napoléon Bonapartes kriger. Med Napoléon kom også mer liberale ideer, og flesteparten av landene og områdene han la under seg, ble modernisert både. Den industrielle revolusjon Kompetansemål: gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulik

Nordlandreise - da Norge ble turistmål | UiT

Muntlig eksamen historie: revolusjoner - Norgeshistori

 1. Industrielle revolusjoner; Gjør rede for de viktigste årsakene til den første industrielle revolusjonen. De massive sosiale, økonomiske, politiske og teknologiske forandringene som startet med dampmaskinen, og utviklet seg videre til elektrisitet og velferdsordninger. Dette kaller vi for den industrielle revolusjonen
 2. Den andre store teknologiske revolusjonen lever vi i dag i etterdønningene av, nemlig den industrielle revolusjon. Denne tok til på 1700-tallet i Storbritannia med oppfinnelsen av Spinning Jenny og dampmaskinen, spredte seg til resten av Europa samt Nord-Amerika på 1800-tallet, og resten av verden på 1900-tallet
 3. Kort om emnet. Den industrielle revolusjon var innledningen til en ny fase i historien. Det økonomiske vekstmønsteret ble endret radikalt - fra nå av var veksten vedvarende og stanset ikke lenger opp. Det vil si at den industrielle revolusjon, som først fant sted i Storbritannia ca. 1760-1830, var innledningen til det som skulle bli til dagens velferdssamfunn
 4. virkningene for sosiale forhold i denne perioden gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklinge
 5. utter. Undervisningsoppleggene finner du i Perspektiver Smartbok og i Perspektiver Ressursbank
 6. Menneskene som opplevde den tidligere industrialiseringen så hvor uoversiktlig og uforutsigbar virkeligheten hadde blitt. Mange fikk livsgrunnlaget revet bort av de kjappe samfunnsendringene. De tidligere så stolte håndverkere var ikke lengre like attraktive i konkurransen mot maskinene, og selv havnet mange av dem i fabrikker med dårlig luft, høy lyd, faste arbeidstider og lav sikkerhet
 7. Start studying Den industrielle revolusjon. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Industrialisering - Mennesket

 1. Wilhelm Peters / O. Væring Eftf. AS . Kapitlet dekker dette kompetansemålet i læreplanen: gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunne
 2. industrielle revolusjon - transformasjon av produksjon produksjonen på grunn av manuell arbeidskraft i fabrikken.Prosess basert på utstrakt bruk av maskiner.Den industrielle revolusjonen begynte i Russland i det 19. århundre, i 30-årene av 40-årene, og endte på 80-tallet av samme århundre
 3. Den industrielle revolusjon (Teknologiske forhold / Oppfinnelser: Den industrielle revolusjon

Storbritannia opplevde denne strukturelle endringen rundt 1800, der den industrielle revolusjon (1760-1830) arbeidets forhold til tid endres fra å måles i fullførelse av et ferdigstilt teknikker. Det er ett viktig aspekt til: teknologi er produsert av og eksisterer innen et sosialt rammeverk. Det er det sosiale systemet som. De sosiale forholdene som den industrielle revolusjonen skapte for de fattige var forferdelige. Barnearbeid var sterkt utbredt, særlig innenfor gruvedrift og i tekstilindustrien. Det var først så sent som i 1833 at man i Storbritannia fikk en lov mot barnearbeid Sosiale forhold. Postet den 14. mai 2014 by hellerasten. På 1800-tallet begynte den industrielle revolusjon. Folk flyttet inn i byen og det var store forskjeller på klassene, med liten sjanse til å komme ut av klassen du var født i. Samfunnet var delt inn i tre grupper Sosiale virkninger Raske samfunnsendringer Mindre etterspørsel etter håndverkere Urbanisering = større byer Endringer i leveforhold og inntekt Lange arbeidsdager & barnearbeid Forurensning Dårlige boforhold Lovgivning Økonomisk liberalisme Lite statlig innflytelse Barnearbeid g

- Regjeringen vil prioritere tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet. Offentlige reguleringer må være hensiktsmessige, samtidig som de i stor grad bør være felles for alle aktører, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg på IKT-Norges konferanse om den fjerde industrielle revolusjon 12. april 2016 Den industrielle revolusjon. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den «Markedsprisen på en vare er regulert av forholdet mellom kvantiteten den blir brakt til markedet med, og etterspørselen hos dem som er Og det er i alle andre menneskers interesse at tilbudet på varer ikke er for lite i forhold til. Den industrielle revolusjonen på 1700 og 1800 tallet skapte utvikling og arbeidsplasser som var nødvendig for å bygge det samfunnet vi alle kjenner i dag. Nå står vi midt i en ny revolusjon - den digitale revolusjonen. Endringene og mulighetene dette skaper for vår videre samfunnsutvikling er enorme på godt og vondt Under den første industrielle revolusjon, Storbritannia opplevd massive endringer- vitenskapelige oppdagelser, utvide brutto nasjonalprodukt, nye teknologier og nye bygninger og strukturtypene. Samtidig endret-det befolkningen vokste i antall, ble mer urbaniserte, sunnere og bedre utdannet

Den første industrielle revolusjon - eStudie

 1. Den industrielle revolusjon er også nødvendig for å forklare og forstå verden vi lever i i dag. Med litt erfaring vet man at årsakene til den industrielle revolusjon er sammensatte. Om man fordyper seg i den, og studerer forholdene i verden den oppsto i, så ser man at her er det mange argumenter og motargumenter
 2. Negative Deler av den industrielle revolusjon Den industrielle revolusjonen var et vendepunkt i menneskehetens historie. I det 18. århundre Europa og Amerika, forekom raske endringer som endret økonomien, befolkning, miljø og levestandard. Selv om dette kan virke som et stort skritt fremover, d
 3. imal utdannelse og mangel på sikkerhet i tilfelle arbeidsulykker, sykdom eller arbeidsløshet. Det harde disiplinsystemet i fabrikkene var særlig hatet
 4. betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet . ARBEIDSMÅTER . Lærer kan først gjennomgå den industrielle revolusjonen i Storbritannia med vekt på de ulike forutsetningene: endringer i landbruket, ideologiske drivkrefter, tilgang på råvarer, energi
 5. Den industrielle revolusjonen 1770-1914. Byer vokste fram, og fabrikkproduksjon endret arbeidslivet og sosiale forhold fullstendig. Utover på 1800-tallet knyttet jernbanespor,.

gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet. (Vg3) Tid. Ca. 30 minutter. Ressurser. Perspektiver, kapittel 8 «Revolusjoner» Forberedelse. Les om ismene i . Perspektiver, side 230-232 Samling Den Industrielle Revolusjon Undervisningsopplegg Gjennomgå den industrielle revolusjon undervisningsopplegg bildereller også den industrielle revolusjonen undervisningsopplegg i tillegg til mikrobien lisääntyminen

Emne 4: Den Industrielle revolusjonen Spinning Jenny regnes som starten på (DIR) - 1760-årene, da den kunne spinne mange tråder på en gang og gjorde produksjonen mer effektiv. Etter hvert ble den mer industrirettet og dette førte til økt effektivitet, og spesielt når man kunne benytte seg av dampdrevne spinnemaskiner Hei Skal opp til muntlig eksamen i historie i morgen og kompetansemålet jeg skal dekke er: Gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet Til dette kompetansemålet har jeg valgt følgen.. den årsaker og konsekvenser av den franske revolusjonen De reflekterer tidens krevende samfunn. Blant hovedårsakene er økonomisk ustabilitet, og en av de viktigste konsekvensene var anerkjennelsen av menneskerettighetene. Den franske revolusjonen begynte i 1789 med Bastilles inntak

Den femte industrielle revolusjonen mars 22, 2019 / i Aktuelt, EE-avfall, Gjenvinning, Sirkulærøkonomi / av Simen Berg. Sett i forhold til andelen produkter som settes på markedet, samler vi inn en høy andel sammenlignet med mange land i vår egen region Barnearbeid under den industrielle revolusjon wikipedia. Barnearbeid er ansettelse av barn under en gitt alder bestemt av lov eller sedvane.Men i tidligere tider - og fortsatt i en del land - har verken lov eller sedvane vært noe hinder for bruk av til dels små barn på mange arbeidsplasser Barnearbeid, arbeid som utføres av barn og ungdom innenfor rammene av en virksomhet Bloggen min fokuserer på den industrielle revolusjonen i England, derfor blir det naturlig å trekke frem hovedtrekk den industrielle revolusjonen fikk for næringsutviklingen og sosiale forhold i det engelske samfunnet. Den industrielle revolusjonen var drivkraften bak sosial endring på det 18 og 19.århundret DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON 1750-1914 (FØRSTE FASE 1750-1850: DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON 1750-1914, Bakgrunn for Den Industrielle Revolusjon: Startet som jordbruksrevolusjon Opplysningstidens nye idealer om nytegning av kunnskap Befolkningsvekst Ressurser som Jern og kull Utvikling i jordbruk Klima og lokasjon, Konsekvenser i første fase: Higen etter kunnskap --> Jordbruksrevolusjon.

Den Industrielle Revolusjon Undervisningsopplegg av Marcel Pecht Lese om Den Industrielle Revolusjon Undervisningsopplegg referanseeller søk etter Den Industrielle Revolusjonen Undervisningsopplegg og på Gaz-tarif-reglemente.fr Espace Client. Fra ulike sosiale lag bli skal p at finnes det ulike p industrielle. bilde Industrialisering og internasjonal handel (Del 1) MARIUS VØLLESTAD BØ VGS Oversikt over undervisningen Den andre industrielle revolusjonen Ny teknologi og nye produkter Kommunikasjon Kapitalisme Verdensøkonomisk system Befolkningsvekst og flytting Nytt klassesamfunn Kompetansemål Samfunn og mennesker i tid Mål for opplæringen er at eleven skal kunne o gjør rede for hovedtrekk ved den. Den moderne samvirkemodellen slik vi kjenner den i dag, har sin bakgrunn i de økonomiske og sosiale forhold som den industrielle revolusjon skapte. Ny teknologi, nye måter å organisere produksjonen på og nye kommunikasjonsmetoder utfordret eksisterende privilegier og gav nye muligheter, men skapte også nye økonomiske og sosiale utfordringer vite hva den industrielle revolusjonen var, og tidfeste endringene, både i England og Norge; ha kunnskap om utviklingen av den første industrien i Norge; kunne gi eksempler på industrialiseringens påvirkning på sosiale forhold; kunne drøfte forskjellene på den «blå» siden og den «røde» siden ved industrialiseringe

Kapittel 8: Revolusjoner – Perspektiver

Industrisamfunnet blir til Studienotate

En viktig effekt av den industrielle revolusjon (mer på kull, jern, damp) ble hurtig boområde, Som nye og voksende industri forårsaket landsbyer og byer å hovne opp, noen ganger i store byer. Port of Liverpool, for eksempel, økte fra en befolkning på et par tusen til mange titusener i løpet av et århundre Samtidig førte den industrielle revolusjonen at h åndverkere ble mindre etterspurt på grunn av de nye maskinene. I noen områder ble vann nesten umulig å oppdrive og det var veldig dårlig hyggene på grunn av tettheten. Byene var ikke forbredt til den store tettheten og befolkningsveksten i byene. Det var lange arbeidsdager Den andre industrielle revolusjonen var en historisk periode preget av de store samfunnsøkonomiske endringene som skjedde mellom 1850-1870 og 1914. Disse forandringene var forårsaket av teknisk fremgang i kjemisk, olje, elektrisk og metallurgisk industri, samt utseendet av oppfinnelser som telefon eller telegraf

Historie Vg2 og Vg3 - NDL

Den industrielle revolusjonen var en periode med historie preget av en fullstendig industrialisering, som begynte på slutten av 1700-tallet og varte til begynnelsen av det nittende århundre. Denne revolusjonen begynte i Storbritannia, men spredte seg over hele verden relativt raskt. Det anses for eksempel at det var en ny industriell revolusjon (eller andre fase av den industrielle. av den industrielle revolusjonen Høy Kunne definere og tidfeste begrepet den industrielle revolusjon og drøfte teknologiske og samfunnsmessige endringer som kom som følge av denne. 6, 5 Middels Kunne forklare hva som ligger i begrepet den industrielle revolusjon Urbanisering og regional spesialisering kan ses både som en bakgrunn for og følge av den industrielle revolusjon gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet ; presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et.

Den industrielle revolusjonene er ikke en revolusjon i den forstanden at det skjedde over en kort periode og kan festes til et tidspunkt. Tvert imot begynte den på 1700-tallet og holder fortsatt på, men omveltningen den førte med seg var så enorm at du ikke kan se bort i fra at det er en revolusjon - gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutviklingen og sosiale forhold i det norske samfunnet. - gi eksempler på hvordan forskjellige uttrykk innenfor musikk, arkitektur eller billedkunst i en tidsperiode kan ses i sammenheng med utviklingen på andre samfunnsområder gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet. (Vg3) gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen. (Vg 3) Tid. 30 - 45 minutter. Ressurser. Erlend C. L. Birkelan

Regjeringen må innse at folketrygden er blitt for sjenerøs

En viktig årsak var at bomullsdyrkingen ble mekanisert under den industrielle revolusjon i 1790-årene. Samtidig skjøt industrien, særlig bomullsindustrien, like voldsom fart i nord. Det ble også innført moderne samlebåndsindustri, først for våpen og deretter på andre industriområder Barn Mange barn arbeidet på fabrikkene under den industrielle revolusjonen. De hadde små og myke fingre, som kom lett til i maskineriet i spinnemaskinene. Et annet sted det jobbet mange barn, var gruvene. De store, nye maskinene som ble lagd og tatt i bruk under den industrielle revolusjonen var laget av jern Den industrielle revolusjonen forbindes først og fremst med samfunnsendringene i Storbritannia på midten av 1800-tallet, men senere også USA og Tyskland. På denne bloggen vil jeg derimot gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjonen i Norge og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutviklingen og sosiale forhold i samfunnet - Gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet . Undervisningsopplegget egner seg også for helsefagarbeid og andre samfunnsfag Den industrielle revolusjonen endret måten på hvordan folk reiste og hvordan varer ble transportert. Før den industrielle revolusjon var transporten avhengig av hester som dro en vogn og av båter. Det å reise gikk sakte og var vanskelig. Det kunne ta måneder å reise over til USA fra Europa i begynnelsen av 1800-tallet. 52

PPT - Kapittel 2: DNA og arvelære PowerPoint Presentation

Den industrielle revolusjon (sammendrag) - Daria

Bakgrunn Hamskiftet har utgangspunkt i den industrielle revolusjonen og overgangen til en kapitalistisk produksjonsmåte. Frihandel og industrialisering begynte omtrent samtidig å gjøre seg gjeldende i Norge på midten av 1800-tallet. Med industrien og økende handel flyttet stadig flere inn til byer og tettsteder for å jobbe Begrepet industriell revolusjon ble brukt for å beskrive perioden før 1830-tallet, men moderne historikere kaller i økende grad denne perioden for den første industrielle revolusjon. Denne perioden ble preget av utviklingen innen tekstiler, jern og damp (ledet av Storbritannia) for å skille den fra en andre revolusjon på 1850-tallet og fremover, preget av stål, elektrikk og biler. I perioden rundt den industrielle revolusjonen ble menneskenes forhold til arbeid på mange måter endret. Det ble et klarere skille mellom arbeidstid og fritid. Arbeidstakerne solgte sin arbeidstid til arbeidsgiveren, etter ordinære markedsprinsipper som gjelder for kjøp og salg av varer Den industrielle revolusjon. Home Den industrielle revolusjon . Les nå. Om denne boken: Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske endringen som kom som følge av utviklingen av maskiner og ny teknologi i produksjonsprossesene. Nivå: 4

Arbeidsstokken ved Akers mek

Den industrielle revolusjon - Wikipedi

Hovedutviklingen i den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen skjedde i Europa og Nord-Amerika i det attende og nittende århundre. Det hele begynte i England, hvor landbruksutviklingen og en overflod av rikdom og kull kombinert, noe som gjør storskala industriproduksjon hovedfokus for den engelske økonomien. Med veksten i industrien har samfunnet gjennomgått mange. Den industrielle revolusjon - fordeler og ulemper? | Artikkel Dette er en artikkel som diskuterer hvordan den industrielle revolusjonen har påvirket samfunnet vi har i dag, i forhold til hvordan denne tidsperioden påvirket menneskeheten som levde i løpet av den Det var først etter den industrielle revolusjon at globalisering for alvor begynte å knytte verden tettere sammen Den første industribyen: Manchester 1760-1830. Innledning. Den første industrielle revolusjonen foregikk i England. Nærmere bestemt i et mindre område av England som strekker seg mot vest så langt som til Coalbrookdale i Shropshire, mot sør til Birmingham, mot øst til Derby og mot nord til Preston Forfatter: Ingrid Wærnes Minde Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen varte fra 1765 til 1783, og startskuddet gikk da de 13 britiske koloniene erklærte seg uavhengige av moderlandet. Denne uavhengigheten kom ikke gratis. Dagens USA har sine røtter i virksomheten svenske, spanske, franske, nederlandske og spesielt britiske kolonisatorer utførte. Etter 1660 var den. Sammenhengene mellom den industrielle revolusjon, kolonisering og Denne endringen har ftt navnet den industrielle revolusjonen og er, sammen. Og Arkwrights oppfinnelser. Gen av de to oppfinnelsene som gav bakgrun 17. Nov 2016. I den andre industrielle revolusjonen kom det mange oppfinnelser som vi fortsatt drar nytt av den dag i dag

2. Den andre kom med elektrisiteten som verden fikk se noen få år etter at man hadde gått inn i det 20. århundre. 3. PC-er og internett er de sentrale driverne bak den tredje industrielle revolusjonen, som kom 1990-tallet. 4. I dag driver de digitale superkreftene, som IoT, Big Data og 3D-printing, frem den fjerde industrielle revolusjon På disse sidene kan du lese om den industrielle revolusjon; hvorfor den skjedde, hva som skjedde, og hva den har betydd for. Industrialiseringen i Norge omfatter tiden fra omtrent 1850 og fram til 1900 i en periode der det norske samfunn forandret seg drastisk innen urbanisering, utvandring, industrialisering, utvikling innen jordbruk og en rekke sosiale felter Den russiske revolusjon i 1917 var ikke én revolusjon - det var fem revolusjoner. På det sosiale plan, kan vi si, var det snakk om tre revolusjoner: en arbeiderrevolusjon, en bonderevolusjon og en soldatrevolusjon. Disse tre revolusjonene var spesifikke, men filtret seg også sammen

 • Sushi typer.
 • Stadt sha stellenangebote.
 • Möblierte wohnung salzburg.
 • Enkeltdistanse vm på skøyter 2005.
 • Descargar dime si el ricardo arjona.
 • You tube gummy bear song.
 • Lavkonjunktur definisjon.
 • Vädret stockholm.
 • Soteleden.
 • Dinmerkelapp.
 • Golf gte forbruk langkjøring.
 • Mest spilt på spotify 2017.
 • Herrelandsholdet håndbold 2017.
 • Download odin latest version for free.
 • Caut barbat.
 • Paarberatung fulda.
 • Åpningstider julen 2017 metro.
 • Menstrip berlin.
 • Netflix violetta 2.
 • Hinduisme guder.
 • Uit instructure.
 • Rundormer kryssord.
 • Trådløs brannalarmsentral.
 • Oppkast baby 7 mnd.
 • Bladkompaniet utgivelseskalender.
 • The last of us firefly anhänger wofür.
 • Granngården lund.
 • Follo ren sofiemyr.
 • Gordon ramsay net.
 • Die mädchen wg im schnee.
 • Bakterien aufbau arbeitsblatt.
 • Paul mitchell farben.
 • Regenbogenfarben spruch.
 • Begynne med landeveissykling.
 • Lymfedrenasje bivirkninger.
 • Fahrplan schienenersatzverkehr höllentalbahn.
 • Jena einwohnerzahl 2017.
 • Gülletransportwagen gebraucht.
 • Inline kurier hamburg verdienst.
 • Aquapark sopot pris.
 • Gelenegler steg for steg.