Home

Fredet kulturminne

Fredning er vern av et kulturminne i medhold av lov om kulturminner eller bygningsfredningsloven av 1920. Innen kulturminnevernet er fredning det sterkeste juridiske virkemiddelet og anvendes for å sikre langsiktig vern av bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal interesse. I november 2008 var nærmere 5600 bygninger fredet i henhold til kulturminneloven Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd. Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven Kulturminnet blir ikke fredet når det oppdages - det er allerede fredet. Derfor er det viktig å oppfylle undersøkelsesplikten innen man setter i gang et tiltak. Hvis noen ønsker å fjerne et automatisk fredet kulturminne, eller på annen måte påvirke det, er det nødvendig å søke om dispensasjon fra fredningen Automatisk fredet kulturminne er et kulturminne som er fredet direkte ved lov, uten særskilt vedtak.. I Norge er blant annet disse kulturminnene automatisk fredet med hjemmel i kulturminneloven § 4: . faste kulturminner fra før 1537; samiske faste kulturminner fra 1917 eller eldr Vernet kulturminne. Et vernet kulturminne kan være vernet med hjemmel i lov eller gjennom andre virkemidler. I tillegg til kulturminner som er fredet etter kulturminneloven eller svalbardmiljøloven, omfatter dette kulturminner som er vernet etter plan- og bygningsloven, kirkeloven eller naturmangfoldloven.. Andre virkemidler for vern er for eksempel statlige verneplaner, listeføring og.

Foreningen FREDET er en landsdekkende interesseforening som ønsker å ivareta interessene til private eiere av eiendom som er fredet etter kulturminneloven, fornminneloven eller bygningsfredningsloven. Både fysiske og juridiske personer kan bli medlemmer. Noen av landets flotteste bygninger og eiendommer eies og drives av våre medlemmer Midlertidig fredet Betyr. Midlertidig fredning kan vedtas, dersom et kulturminne er truet og det er ønskelig å vurdere om kulturminnet skal fredes, før det iverksettes prosess for riving eller fjerning av det. Den midlertidige fredningen oppheves dersom kulturminnet ikke lenger er truet og/eller om kulturminnemyndigheten vurderer at objektet ikke er aktuelt for permanent fredning Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge, og du kan også bidra med informasjon Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Ta kontakt med oss for mer informasjon

- Dersom du vet om at det er et automatisk fredet kulturminne inne på eiendommen din, eller på naboeiendommen, må du ikke sett i gang med å gjøre noe med tiltaket før du er helt sikker på at fylkeskommunen er blitt varslet og har gitt grønt lys for tiltaket, sier Helland Alle kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredet, ifølge Kulturminneloven. Dette betyr at de er fredet i seg selv, uavhengig av om de er kjent for folk eller ikke. Dermed er det ikke slik at et arkeologisk kulturminne fra før 1537 blir fredet - det er allerede fredet Eit kulturminne er spora etter menneska som har levd før oss, deira liv og virke. Omgrepet kulturarv blir ofte nytta for både immaterielle og materielle kulturminne. Den unike norske verdensarven. I Norge har vi åtte verdensarvområder

Fredning (kulturminnevern) - Wikipedi

Del 2. Fredningsbestemmelser for kulturmiljøet fredet etter kulturminneloven § 20 (§§ 6 - 10) Del 3. Fredningsbestemmelser for trapperom fredet etter kulturminneloven § 15 (§11) Del 4. Forvaltende myndighet, iverksetting m.m. (§§ 12 - 15) Vedlegg 1. Behandling av søknadspliktige tiltak i bygårdene, jf. forskriften del 2 § 7 nr. 3. Automatisk fredet kulturminne. Agder fylkeskommune . Publisert 04.10.2020 10.59. Sist endret 04.10.2020 21.42. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kontakt oss. Sentralbord: 38 05 00 00. E-post til postmottak. Postadresse: Agder fylkeskommune (eventuelt «ved [avdeling. Kulturminner, fornminner, er blitt definert som konkrete, som regel synbare, spor etter eldre tiders liv og virke. Med de hurtige endringer i levevilkår og levevis som har funnet sted i moderne tid, hvor dagens samfunnsprodukt er morgendagens kulturminne, har begrepet fått en videre tolkning, og kan omfatte kulturhistorisk verdifulle gjenstander, byggverk og anlegg av forholdsvis ny dato Kulturminne som er fredet skal ha nasjonal verdi. Noen av kulturminnene er automatisk freda uten at det er fattet eget vedtak. Dette er: Alle arkeologiske kulturminner eldre enn 1537. Blant dem er for eksempel gravhauger, helleristninger, spor etter boplasser, middelaldersk bygrunn og bygninger Kulturminneloven sier klart og tydelig at det ikke er tillatt å sette i gang tiltak som kan ødelegge eller skjemme et automatisk fredet kulturminne. Det er heller ikke tillatt å framkalle fare for at slikt kan skje. Overtredelser kan straffes med bøter eller med fengsel i inntil ett år

At en bygning er fredet fremkommer i matrikkelen og også på kulturminnesok.no. Eksempler på bygninger som er fredet er Ekebergrestauranten og Villa Stenersen i Oslo, og Baroniet i Rosendal. Fredningen setter for eksempel skranker for alle endringer som går ut over vanlig vedlikehold, og slike arbeider må godkjennes av myndighetene Eier du et fredet kulturminne? Visste du at eiere av fredete kulturminner kan søke tilskudd til istandsetting og vedlikehold? Frist for å søke tilskudd er 1. november. Rød herregård i Halden. Roar Murtnes/Viken fylkeskommun Fredet som kulturminne Mange flotte båter er bygd og reparert og mange kjente navn er knyttet til Holmen Yachtværft i Asker. I dag ble verftet fredet av riksantikvaren. Morten Jensen. Publisert mandag 16. april 2018 - 15:13 Sist oppdatert mandag 16. april 2018 - 15:2 Fredet. Fredning er den strengeste formen for vern. Fredning innebærer at inngrep/endringer som går utover vanlig vedlikehold må godkjennes av myndighetene. Kulturminneloven benyttes ved fredning av kulturminner. Et vedtaksfredet kulturminne vurderes av myndighetene å ha så stor verdi at det må sikres og bevares intakt for ettertiden

Fredet. Fredet er den strengeste form for vern og bygger på at man tillegger kulturminnet så stor verdi at det bør bevares for framtiden. Fredete kulturminner reguleres av kulturminneloven og alle inngrep i et fredet kulturminne må det søkes dispensasjon for etter kulturminnelovens(kml) §§ 8 og 15a Et fredet kulturminne er et viktig element i kulturlandskapet, og del av vår kulturarv. Arealtilskuddet kan gis til skjøtsel slik at kulturminnene holdes synlig i jordbrukslandskapet, og tas vare på. Kulturminner på din eiendom kan finnes på NIBIOs Gårdskart på denne nettsiden:.

Org.nr. 990208409 Leder: Trygve Sundt · Måltrostveien 18b · 0786 Oslo · Post@fredet.no. · Norge +47 928 89 660 post@fredet.n Eier du et fredet kulturminne kan du få midler fra statsbudsjettet til å dekke deler av merkostnadene som følger av fredningen. Formålet med tilskuddsordningen er altså å dekke hele eller deler av den merkostnaden som skyldes vilkår satt av kulturminneforvaltningen Automatisk fredet kulturminne Synlige og ikke synlige arkeologiske kulturminner eldre enn 1537, erklærte stående byggverk fra perioden 1537-1650, samiske kulturminner eldre enn 100 år og skipsfunn eldre enn 100 år. Bevaringsverdig Kulturminne / kulturmiljø som oppfyller flere kriterier for vern og dermed bør bevares på en eller annen måte Ekteparet Signe Hanson og Helge Henriksen har besluttet å gi bort 300 dekar eiendom med flere helleristninger til Universitetet i Bergen. Eiendommen ligger innenfor Vingenfeltet, en av de største bergkunstlokalitetene i Sør-Norge. Det er et høyt prioritert kulturminne og er arven etter fjellpioneren Kristian Bing. - Mange lurer sikkert på hvordan vi endte opp med denne spesielle.

Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar (brage.bibsys.no) DIVE - kulturhistorisk stedsanalyse krigsminner mm. Disse kulturminnene er fra etter 1536, er som oftest ikke fredet etter kulturminneloven, men kan allikevel være viktige for et steds særpreg,. Dersom et kulturminne er fredet, krever det aktiv deltakelse av fagfolk under hele prosessen. Fylkeskommunen kan gi svar på hvem som er riktig instans å henvende seg til, og om kulturminnet er dokumentert ved registreringer tidligere. Det kan være aktuelt å undersøke om kulturminnet, dersom det er en bygning, er SEFRAK-registrert Et automatisk fredet kulturminne er et kulturminne som er fredet direkte etter lov, uten særskilt vedtak. Alle kulturminner som er eldre enn år 1537. Alle erklærte stående byggverk med opprinnelse fra tiden frem til og med 1649. Samiske kulturminner som er fra år 1917 eller eldre. Faste og løse kulturminner på Svalbard fra før 1946 Fredet kulturminne. Krøderbanen er en 26 km lang museumsjernbane som går mellom stasjonene Vikersund og Krøderen. Banen ble åpnet med stor festivitas så tidlig som i 1872 og levde et aktivt liv, hovedsakelig basert på tømmertransport, fram til den ble nedlagt som statsbane i 1985 Norsk Bergverksmuseum har, sammen med grunneier ansvar for å forvalte, bevare og restaurere Kongsberg Sølvverk. Kongsberg Sølvverk er er et nasjonalt kulturminne og et fredet kulturmiljø

Lov om kulturminner [kulturminneloven] - Kap

Alle arkeologiske kulturminner er automatisk fredet, men siden de ofte er skjult under bakken kan de lett skades av gravearbeid eller utbygging. I dag står derfor de arkeologiske kulturminnene i fare for å forsvinne. Overvåking viser likevel at færre arkeologiske kulturminne går tapt nå enn tidligere At et kulturminne er fredet innebærer at alle endringer som går utover vanlig, jevnt vedlikehold må godkjennes. Finneloftet på Voss fra 1200-tallet er automatisk fredet. Foto: PerPlex / Wikipedia. 6) Kirker. Kirker bygget før 1650 er automatisk fredet Oversikter over prioriterte kulturminne, kulturmiljøer og kulturlandskap i Asker. Oversikt over hvilke kulturminner vi har, statistikk som viser tap av kulturminner, deres planstatus og eieforhold. Lovverk, bestemmelser, andre relevante planer i Asker kommune og ulike aktørers rolle og ansvar i kulturminnevernet

Hva er et arkeologisk kulturminne? Og hvilke kulturminner

 1. ne kan enten være automatisk fredet etter kultur
 2. ner som er automatisk fredet, eller som krever videre undersøkelser før fredningsstatus kan fastsettes (uavklart vernestatus), nyere tids kultur
 3. ne er selvsagt verneverdig. Men i tillegg til de få kultur

Fredet kulturminne. Hovedbygningen er fra 1762; den ble bygd etter at den tidligere barokkbygningen brant ned høsten 1758. Hafslund Hovedgård representerer en svunnen tid i norsk historie. Få norske storgårder har ivaretatt og vedlikeholdt bygninger og anlegg på en så pietetsfull måte Riksantikvaren er gitt myndighet etter kulturminneloven § 11 til bl.a. Å registrere, avbilde, holde i stand og restaurere fredet kulturminne eldre enn 1537 og gjøre de tiltak som trengs til pleie og anskueliggjørelse av dem. Grunneier eller bruker skal varsles på forhånd 6.3.1.5 Kulturminne Kulturminneloven §4 sier at alle kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet. Samiske kulturminner eldre enn 100 år, kulturminner på Svalbard fra før 1946 er også automatisk fredet. Ved revisjon av loven i år 2000 ble også alle erklærte, ståend

Pilegrimsleden | Hafslund Hovedgård

Planen består i dag av en prioritert liste over kulturminner. Noen objekter er fredet av Riksantikvaren, noen er vernet av den enkelte kommune etter plan- og bygningsloven, Tapet av verneverdige kulturminne skal minimerast. Nasjonalt miljømål 2.3: Eit representativt utval kulturminne og kulturmiljø skal vere vedtaksfreda innan 2020 Dersom det skal utføres tiltak på et fredet kulturminne, må en søke om dispensasjon for tiltak som går utover vanlig vedlikehold. I slike tilfeller skal Buskerud fylkeskommune kontaktes. Riksantikvaren skal kontaktes dersom tiltaket gjelder en kirke, et automatisk fredet bygg eldre enn 1537 eller fredete bygninger i statlig eie Kulturminner som ikke er automatisk fredet, men er fredet gjennom enkeltvedtak etter kulturminneloven. Disse omfatter bygninger, kulturmiljøer, anlegg og båter av nasjonal verdi yngre enn 1649. Vedtak fattes av Riksantikvaren. Statens listeførte kulturminner. Det samme som statens administrativt fredete kulturminner (ovenfor)

Automatisk fredet kulturminne - Wikipedi

Turgåer fant halshogget hane og voodoo-symboler på fredet kulturminne. For tredje år på rad er det blitt funnet spor av det som kan være voodoo-handlinger ved oldtidsminnene på Istrehågan i Larvik. Nå vurderer fylkeskommunen å gå til anmeldelse av forholdet automatisk fredet kulturminne - uttalelse oppheve Vi viser til din henvendelse i brev datert 20.05.2020 (vedlagt) angående muligheten for å byggelinje mot det automatisk fredete bergkunstlokaliteten med id 81392, og tillatelse til diverse tiltak. beklager Grunnet stort sakspress har vi ikke hatt mulighet til å besvare henvendelsen din før nå Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, Dette gjelder kulturminner som er automatisk fredet, det vil si kulturminner datert før 1537 eller samiske kulturminner eldre enn 100 år. Eksempler på slike kulturminner kan være gravhauger, offerplasser, dyregraver og bautasteiner

Fredet - vernet - verneverdig - Bygg og Beva

 1. FREDET KULTURMINNE Bioforsk Nord Tjøtta, gnr.84, bnr.l i Alstahaug kommune Fredningen omfatter 6 bygninger i tunet, samt tunonirådet med veger og hager. Fredningen omfatter også en bygning med hage på husmannsplassen Sundet. Tjøtta er en gård med spor tilbake til jernalderen, og er tett knyttet til Norgeshistorien
 2. ne National Geographic på tokt med Storegut. Årets Kultur
 3. ne. Hovedbygningen er fra 1762; den ble bygd etter at den tidligere barokkbygningen brant ned høsten 1758. Mange kjente slekter, som Bildt, Werenskiold, Huitfeldt, Elieson, Holter, Wessel og Rosenkrantz, har gjennom tidene vært eiere av Hafslund. Hafslund Hovedgård representerer en svunnen tid i norsk historie

Om oss - Foreningen Fredet

 1. ne og ligger i Soknedal, ca 60 km sør for Trondheim. Her tilbyr vi kortreist mat ved langbordet i Gildesalen eller Astridstuen kl. 19:00 og overnatting om ønskelig.På Gammeltunet kan du leie rom, hus eller hele Trønderlåna
 2. ne: Et fredet kultur
 3. ne, ta kontakt med fylkeskommunen i ditt område. Fredete samiske kultur
 4. ne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme det på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket iverksettes, melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kultur
 5. ne er det også en sikringssone. Sikringssonen er fem meter bred målt fra kultur

Automatisk fredet kulturminne: Alle kulturminner fra før reformasjonsåret 1537. Disse blir også kalt fornminne. Automatisk fredet er også stående byggverk fra perioden 1537 til 1649. Vedtaksfredet kulturminne: Gjelder freda kulturminner fra nyere tid. Miljøverndepartementet ved Riksantikvaren må fatte særskilte vedtak om freding av diss Fredet, vernet og verneverdig Dette er begreper som er ofte og mye brukt i forbindelse med kulturminner. Fredet eller vernet blir ofte brukt om hverandre, mens verneverdig ofte brukes om noe som er verdt å ta vare på. Et fredet kulturminne, vedtaksfredet eller automatisk fredet, er et kulturminne som myndighetene tillegger nasjonal verdi Laget ulovlig snødeponi på fredet kulturminne. Nå varsler fylket politianmeldels Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fet 2019-2031 Side 5 F: Fredet kulturminne. Automatisk fredet kulturminne eldre enn 1537 og hus eldre enn 1650

Fredningsstatus - Riksantikvare

følgende vis: Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd. Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven. Sikringssonen skal beskytte det automatisk fredet Omkring et fredet kulturminne (gjelder også bygninger) kan det ligge en sikringssone som også er fredet. Denne forekommer som en flate (km_sikringssone) definert med en grense (km_sikrssone-gr). Et kulturmiljø kan bestå av flere verneverdige eller fredete bygninger og/eller andre kulturminner Bredalsholmen holder åpent i sommer, med omvisninger og kiosk. Kystverksmuseas MS Gamle Oksøy seiler i tillegg turer til Bredalsholmen i juli

Kulturminnesø

Ifølge fylkeskommunen er virksomheten brudd på kulturminneloven § 3 om inngrep i fredet kulturminne. - Det er ulovlig både med tanke på grunneierrettigheter og kulturminneloven, sier Johnson MARKA: Man kan finne mange rester etter mye historie i Marka. Det som omtales som «Bygdeborgen» inn i skogen fra Kjelsås og nedenfor Solemskogen, ved Monsetangen, ser kanskje ved første blikk ut som bare en steinhaug, men det er et registrert kulturminne Fredet kulturminne. Dersom kulturminnet er fredet, er det Rogaland fylkeskommune som bestemmer hva du har lov å gjøre. Du finner mer informasjon på Rogaland fylkeskommunes nettside. Trykk her for å komme til ansvaret for vår felles kulturarv . Lurer du på noe? Servicekontoret. postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes

Bybanen skal bygges gjennom et fredet kulturminne i Fløen for å unngå å komme i konflikt med Årstadgeilen, som ikke er fredet. - Dette argumentet er søkt, mener arkeologiprofessor DigitaltMuseum found 1 hit

Kulturminnefondet Vi hjelper private eiere å bevare sine

 1. ne Automatisk fredet kultur
 2. g av et automatisk fredet kultur
 3. ne i Lillomarka er overkjørt Naturvernforbundet i Groruddalen og Lillomarkas venner mener Bymiljøetaten i Oslo kommune har ødelagt Gamle Gruvevei fra 1880. Bymiljøetaten i Oslo kjørte tunge maskiner på Gamle Gruvevei i Lillomarka, som ble håndlagt i 1880
 4. Økokrim har utstedt en rekordbot på 630.000 kroner etter at en anleggsfirma ødela en boplass fra yngre steinalder i Friarfjord i Lebesby kommune
PERMANENT: Tollboden i Kragerø er forslått fredet permanent

fredet kulturminne Gjerde/nedre delav gjerde Tuft,støl Tuft,støl Storelva OKLA VINDPARK Detaljplankart Kulturminner Turbiner ) Koblingskiosk og SCADA Riggområde Atkomstveg Internveg Konsesjonsgitt atkomstveg Planområde Buffersone turbiner Buffersone atkomstveg Okla vindpark 0 0,850,425 A3 Km 1 :1 7 000 1350018755\PESU\21.06.201 Nyere tids kulturminne: Kulturminne datert til 1537 eller senere. Fredet og vernet. Fredet: Den strengeste formen for vern. Fredning innebærer at inngrep/endringer må godkjennes av myndighetene. Lovene som brukes ved fredning er kulturminneloven og svalbardmiljøloven. Automatisk fredet: Faste kulturminner fra før 1537 Nærmere 5700 bygninger i Norge er fredet. Rundt 3400 er i privat eie. Mange av disse bygningene representerer en tidsepoke, viktig kulturhistorie og samfunnsutvikling, Verneverdi kan også vurderes etter hvor sjeldent eller representativt et kulturminne er Begrensninger for utbyggereKulturminneloven av 9. juni 1978 nr. 50 setter forbud mot tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.Et tiltak som faller innenfor denne kategori vil typisk være gravearbeid i forbindelse med bygging. perioden 1537-1650 automatisk fredet. I tillegg til de kulturminnene som er kjent i dag, finnes det også store mengder uidentifiserte kulturminner av ulike typer som er automatisk fredet. Sikringssone Rundt et automatisk fredet kulturminne hører det i henhold til kml § 6 en sikringssone for å beskytte kulturminnet mot skadelige inngrep

Video: Se opp for kulturminner Huseiern

Arkeologiske kulturminner - Viken fylkeskommun

august 2006 ble de to første fartøyene fredet, hjuldamperen DS Skibladner og bilfergen MF Skånevik. Den svenske betegnelse for kulturminne er «byggnadsminne» hvor verdifulle bygninger, miljøer og hageanlegg i Sverige kan utpekes som kulturminne i henhold til den svenske kulturminneloven Rød betyr fredet. Oransje betyr vernet etter plan- og bygningsloven. Gult betyr kommunalt listeført. Klikk på et registrert kulturminne i kartet for å få informasjon om det. Tekniske problemer med kartet meldes til Riksantikvaren. Gul liste forvaltes i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden

Kulturminner og kulturmiljø - regjeringen

Norsk Trikotasjemuseum er del av Museumssenteret i Hordaland (MUHO). Dette bli nå det eneste profesjonelle museet i Bergen som har et «fredet teknisk-industrielt kulturminne med nasjonal verdi» i porteføljen. - Dette øker statusen til fabrikken og vil gi oss et løft fremover, sier Ann Kristin Ramstrøm, leder for Norsk Trikotasjemuseum At et kulturminne er fredet innebærer at alle endringer som går utover vanlig, jevnt vedlikehold må godkjennes av styresmaktene. Eiere kan søke om dispensasjon fra fredningen og kulturminnemyndighetene vil på denne bakgrunn fatte vedtak om tiltaket vil være forenlig med fredningens formål eller ikke Automatisk fredet kulturminner; Tilskudd og støtte; Fritidsklubb; Frilvilligsentral; Helse og mestring; Bygg og eiendom; Avfall og gjenvinning; Næring, landbruk og viltforvaltning; Brann- og redningstjenesten; Sosiale tjenester; Økonomitjenester; Administrativ organisering og beredskap; Satsningsområder i Heim kommune; Kommuneplan og. Prestegården på Alstahaug er et fredet kulturminne Kulturminnevern er det arbeidet som utføres for å verne kulturminnene. 4 relasjoner

Forskrift om fredning av Birkelunden kulturmiljø, Oslo

Lindesnes Fyr på Norges sydkapp - et fredet kulturminne Det skjer alltid noe på Norges sydkapp sies det på forsiden av brosjyren som er laget for oss turister. Og det er sikkert og visst, når jeg tenker på at Norges første fyrlys ble tent allerede i 1656 her på Lindesnes for å veilede sjøfarende langs den lange Norskekysten Gulskogen er et unikt og fredet kulturminne som med sine interiører og parker er åpne for publikum i sommersesongen. Gjennom programmet DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN tilbyr museet et bredt pedagogisk program med spesialoppgave å formidle kunst og kulturhistorie til skolebarn og -ungdom i Buskerud Disse kulturminnene er, etter kulturminnelovens §4, automatisk fredet. Det foreligger en forholdsvis grundig registrering av fornminner i Aurskog-Høland kommune. Fredet kulturminne, dvs. automatisk fredet fornminne eldre enn 1537, eller vedtaksfredet etter kulturminneloven 1:.

Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom, kan du få pålegg om at det skal foretas arkeologiske undersøkelser før du setter i gang tiltaket. Ved mindre private tiltak skal staten dekke utgiftene helt eller delvis hvis disse blir urimelig tyngende Ingenting er som å våkne etter en god natts søvn i grønne og idylliske omgivelser. Det praktfulle parkanlegget som omkranser Hafslund Hovedgård ble anlagt i barokk stil på 1700-tallet, og hele det unike herregårdsanlegget er et fredet kulturminne Title: Fredet kulturminne: Author: Hans Created Date: 11/26/2018 4:49:07 P Kronbar er en bar og konsertscene i Bergen, drevet utelukkende av frivillige studenter fra Høgskolen på Vestlandet. Lokalet er et flott industribygg som tidligere har vært et maskineri for damplokomotiv, et fredet kulturminne fra NSBs eldre dager

14. mai ble Nordland fylkeskommune og Sametinget oppmerksomme på at noen har gravd ca. 80 hull på et fredet kulturminne på Kalleholmen i Vågan kommune. Her ligger det en gårdshaug og flere samiske kulturminner, som er automatisk fredet etter kulturminneloven. Informasjon om dette er blant annet tilgjengelig på kulturminnesøk.no Søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne etter Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, §§ 8 første ledd. Les veiledning på side 4 før søknad fylles u

Arkeologi og automatisk fredete kulturminner - Agder

FORANDRET LIVET: Arkitekten og huset forandret livet til

kulturminner - Store norske leksiko

Category:Tranøy fyr - Wikimedia CommonsLåve - Anno Musea i Nord-Østerdalen / DigitaltMuseumVestfolds svar på Stonehenge – NRK Vestfold – Lokale

Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom, kan du få pålegg om at det skal foretas arkeologiske undersøkelser før du setter i gang tiltaket Naustmiljø i Gratangen, Troms Helleristningene i Alta står på UNESCOs liste over verdens kulturarv SH Kulturminner er ifølge kulturminneloven alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 354 relasjoner -Innlegg i stratfasen. Kulturminner innenfor vårt område . Kulturminne 1. Sted : Kanes Type kulturminne : Gravminne Datering : Jernalder Vernestatus : Automatisk fredet automatisk fredet kulturminne på engelsk. Vi har én oversettelse av automatisk fredet kulturminne i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Numedalsbanen – Stasjonshusene – “Don't mistake activity
 • Hormonsystemet enkelt forklart.
 • Transportation dulles to downtown dc.
 • Mobalpa prisnivå.
 • Oppsigelse av avtale mal.
 • What happened to the head transplant 2017.
 • Erfaringer med aagaard fertilitetsklinik.
 • Salzgitter wiki.
 • Forsvarsbygg fredrikstad.
 • Dba dsk.
 • Auestadion kassel kapazität.
 • Varangerhalvøya nasjonalpark kart.
 • Helgø møbler salg.
 • Semi formal dress code female.
 • Fysioterapeut kristiansand sentrum.
 • Fitnessstudio landshut kinderbetreuung.
 • Iphone deksel 6.
 • Hva er gaudaost.
 • Shopify stock photo.
 • Spinnmilben zitronenbaum.
 • Grönt kulturarv fröer.
 • Jürgen thormann synchronkartei.
 • Nsb type 61.
 • Iberostar punta cana casino.
 • Malia kristiansund.
 • Lage en gåte.
 • Ørebetennelse baby uten feber.
 • Sandaker senter.
 • Daniel radcliffe jungle diet.
 • D nummer brønnøysund.
 • Snåsa hotell priser.
 • Rum.
 • Heide park wildwasserbahn.
 • Br timing sandhofen.
 • Phlox schneiden youtube.
 • Øhil cup 2018.
 • Villavent stavanger.
 • Hemker immobilien ahaus.
 • Tyskland kapitulerer 2 verdenskrig.
 • Es blu ray.
 • Mykoplasma symptomer.
 • Frosne urter.