Home

Hvor mange prosent av landarealet i norge er dekket av skog

Norges skoger kan grovt deles i to. På Sør-Østlandet, i Agder og på gode lokaliteter et stykke nordover på Vestlandet finner vi den varmekjære lauvskogen, som er den nordligste utløperen av de europeiske tempererte lauvskogene.I resten av landet opp til skoggrensa finner vi barskogen, som er den vestligste utløperen av de store boreale barskogene i nordlige Eurasia Skog, fjell og vidde dominerer. I de ubebygde områdene er det åpen fastmark og skog som dominerer. Åpen fastmark utgjorde 38 prosent, eller 122 000 kvadratkilometer, av det totale landarealet. Skog utgjør 37 prosent, eller 121 000 kvadratkilometer Skog utgjør 37 prosent, eller 121 000 kvadratkilometer. Jordbruk legger beslag på i overkant av 3 prosent, eller 11 000 kvadratkilometer. Arealet som er fysisk dekket av bygninger er 527 kvadratkilometer. Arealet har økt med 37 kvadratkilometer siden 2011, det vil si en økning på litt over 9 kvadratkilometer i året. Areal som er dekket av.

Dødt trevirke er et viktig levested for mange arter sopp og insekter, og død ved er derfor av stor betydning for artsmangfoldet i skogen. Det er nå til sammen 100 millioner kubikkmeter dødt trevirke i produktiv og uproduktiv skog i Norge. Mengden dødt trevirke økte med 30 prosent mellom de to takstperiodene 1994-1998 og 2012-2016 Skog og landskap har laget en ny ressursoversikt med arealtall for fulldyrka jord og dyrkbar jord. Ressursoversikten viser at det er 8 700 km2 fulldyrka jord og 13 000 km2 dyrkbar jord. Dette utgjør henholdsvis 2,9 og 4,3 prosent av landarealet i Norge

Norges skoger - Wikipedi

 1. Det meste av opptaket av karbon på land skjer i skogøkosystemene, som dekker om lag 30 % av det totale landarealet på kloden. I Europa er omtrent 1/3 av landarealet skogdekt, mens i Norge er circa 40 % av landarealet dekket av skog. Skogene absorberer omtrent 20 % av de totale globale utslippene av karbon
 2. st 1 kubikkmeter stammevirke per hektar hvert år
 3. Jordbruket i Norge sterkt preget av landets geografiske beliggenhet og naturforhold. Det er forholdsvis små sammenhengende områder som egner seg for jordbruksproduksjon Det meste ligger langs kysten, i fjordene og på flatbygdene i innlandet. Av hele landarealet er knapt tre prosent jordbruksareal, 70 prosent er uproduktive områder og 20 prosent er produktiv skogsmark
 4. Skog er et område som er tilvokst med trær som har en viss høyde og står så tett at de gjensidig påvirker hverandre. Skogen omfatter både selve trærne, undervegetasjonen og annet planteliv og alle organismer i tilknytning til trær og jordsmonn. Skog regnes som et av Jordens viktigste økosystemer (se biom). Området må være så stort at areal og tetthet i forening gir vilkår for et.
 5. Indikatoren viser hvor stor del av det totale landarealet i et land som er dyrket opp, eller kan dyrkes opp
 6. 70 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord utilgjengelig for allmennheten Publisert 8. juli 2020. Omkring 30 prosent av strandsonen langs kysten er i bruk til bygninger, dyrket mark, vei eller jernbane. For Indre Oslofjord er 70 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold. Les me

Skogressurskartet SR16 gir detaljert informasjon om skogen i Norge. Nå oppdateres SR16 med de viktige skogfylkene Innlandet og Viken, samt Nordland. Nær 80 prosent av Norges skogareal er dermed dekket av SR16. De resterende 20 prosent kommer i løpet av høsten og i 2021 Dyrket mark eller dyrkamark kalles også kultivert mark og er et uttrykk som beskriver mark (et begrenset område) som benyttes til produksjon (kultivering) av nytte- eller prydvekster.. Av jordens 148 940 000 km² store landareal er omtrent 19 824 000 km² dyrkbart. En mindre, men viktig, årsak til tap av dyrkbar mark er mangelen på fruktbare flomsedimenter som følge av flombegrensende tiltak 7. Hvor stor del av landarealet i Norge er dyrket jord? Bollestad: - 3 prosent. Fasit: 3 prosent. 8. Hvor stor del av Norge er dekt av skog? Bollestad: - 70 prosent. Fasit: 39 prosent. 9. Hva er ei engangspurke? Bollestad: - Det er at de avler én gang. Fasit: Ei purke som blir slaktet etter bare ett kull med griser. 10. Hvor mange patter. Det er blant annet gjort med Åkersvika naturreservat, hvor 126 dekar er tatt ut av reservatet i forbindelse med byggingen av E6, og 175,5 nye dekar er lagt til i etterkant. - Jeg er usikker på om man klarer å finne områder i tilsvarende kvalitet. Det er jo de mest verdifulle områdene som er vernet i utgangspunktet. Norge får slak

Hun forteller at skogene dekker 37 prosent av landarealet vårt, og at de er viktige for klimaet. - Årlig opptak av co₂ i norsk skog tilsvarer om lag 60 prosent av de om hvor mange trær. Det er ca 42 801 dekar mindre enn endelige tall for 2018, en nedgang på 0,44 prosent. Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall dekar jordbruksareal per fylke fra 2013 til 2019. I 2013 var 9 839 699 dekar i drift. Fram til 2019 har dette tallet sunket med 46 148 dekar, noe som tilsvarer en prosentvis nedgang på 0,47 prosent i tidsperioden Indonesia og Brasil er de landene i verden hvor mest regnskog raseres. Regnskogen er verdens eldste økosystem og rommer 50-80 prosent av jordas arter. Rundt 30 prosent av landjorda dekket av skog. Det foregår reindrift i nesten 140 av landets kommuner, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Foto: T. Gustavsen/Markesdutvalget for reinkjøtt Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur

Det finnes rundt 28 300 kvadratkilometer myr i Norge, det utgjør omtrent 9 prosent av landarealet vårt. Mest myr er det i Trøndelag, hvor 35 prosent av arealet er myr. Minst myr er det i fylkene rundt Oslofjorden, med kun 1 prosent myr. I Troms og Finnmark dekker myrene 17 prosent av landarealet Dette er landet du bor i: Bare to prosent av Norge er utbygd. Det er mange hus og gårder i Norge, men i samlet areal er det veiene som opptar mest av bebygget område i landet vårt Omkring 40 prosent av Norges landareal ligger over skoggrensa og kalles fjell. I Sør- og Midt-Norge dekker fjellkommunene 42 prosent av landarealet. I disse kommunene finnes 20 prosent av alle landets aktive gårdsbruk, 17 prosent av dyrkamarka i Norge og store verdier i form av skog, utmark og beiteressurser Skogen i verden . Det totale skogarealet i verden ble i 2010 målt til 4 billioner hektar og utgjør 31 % av det totale landarealet i verden. De mest skogrike landene Russland, Brasil, Canada, USA og Kina har over halvparten av det totale skogarealet. I de delene av verden hvor sivilisasjonen oppstod først er det i dag lite skog 44 prosent av Europa er dekket av skog. Den har lagt på seg 8,6 milliarder kubikkmeter på 20 år og fanger 870 millioner tonn CO2 i året

Skog, fjell og vidde dominerer - SS

 1. 99,9 % av befolkningen har nå tilgang til mobildata via 4G. Det melder Nkom i en ny rapport. Det er kraftig forbedring fra for bare et år siden. Men, 4G er ikke tilgjengelig overalt. Ved utgangen av 2018 hadde 99,9 prosent av befolkningen dekning for mobildata (4G) der de bor. 80,6 prosent av l
 2. Noen stier er mer utfordrende enn andre, men det finnes informasjon om dette ved turutgangspunktet. Turistforeningen har rundt 500 hytter som er enten betjente eller ubetjente, hvor turgåere kan overnatte. Skogturer. I norske skoger kan du høre ditt eget hjerte slå og få en indre ro. 43 prosent av landarealet i Norge er dekket av trær og skog
 3. I Norge har vi heldigvis større tilvekst av skog enn det som tas ut, men globalt hogges det mer enn det som vokser. Tre som råvare Det er viktig å ta vare på skogen både på grunn av det biologiske mangfoldet, på grunn av skogens viktige rolle i klimasammenheng, og ­­fordi skogen er en viktig råvare for mange produkter
 4. Et siste eksempel er et intervju med direktør Janne Sollie i DN i forbindelse med DNs 40 års jubileum (lagt ut på DNs nettsider, www.naturforvaltning.no, sett 06.10.2005) hvor hun viser til reduksjonen til av villmarksprega områder som var om lag 50 prosent for 100 år siden, nær 25 prosent i 1970 og er 12prosent i dag
 5. Det er selvfølgelig en konsekvens av at mye av det norske landarealet er fjell og vidder. Mens svært mye av nabolandene er dekket av skog er det bare rundt 25 prosent av vårt som er skogkledd. I tillegg er bare en del av denne skogen tilgjengelig for uttak. I Sverige og Finland klarer de å ta ut 80 prosent av den årlige gjenveksten i skogen
 6. Det har vært en rask utvikling av landbruket i Norge de siste årene. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent 3 % av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene. På denne siden vil du finne tall og fakta om landbruket og hvordan utviklingen har vært i Innlandet (Hedmark og Oppland)
 7. Skog utgjør 37 prosent, eller 121 000 kvadratkilometer. Omtrent 2 prosent av det totale landarealet er bebygd, mens jordbruk legger beslag på i overkant av 3 prosent, eller 11 000 kvadratkilometer. Mer fysisk nedbygd areal Arealet som er dekket av bygninger omfatter 520 kvadratkilometer

Kun to prosent av landarealet er bebygd - ITBaktuelt

Nye rekordtall for skogen i Norge - Nibi

Nær 40 % av landarealet i Norge er trebevokst. Få land i Europa har mer skog per innbygger enn Norge. Skog er en fornybar ressurs. Den er grunnlag for produksjon av trevirke, for rekreasjon og turisme, og er levested for svært mange plante- og dyrearter Norge er i utgangspunktet et land med store naturområder og få innbyggere. Bare vel én prosent av landarealet er bebygd, og bare tre prosent er oppdyrket jordbruksareal. Likevel har menneskelig påvirkning gjennom bosetting, samferdsel og intensivt jord- og skogbruk satt sitt preg på storparten av arealene i Norge Noe verre er det selvsagt for sauebøndene. De kan jo bare gjete sauen, sier ulvetilhengerne. Så enkelt er det faktisk ikke. I Tyskland, hvor nærmere 90 prosent av landarealet er oppdyrket eller urbanisert, har sauebøndene (det er rundt 1,4 millioner tyske sauer) flokkene på marker som er inngjerdet, og de bruker ofte hunder som vaktposter for å holde eventuelle ulver unna lenge nok til.

Produktiv skog 2 933 828 16,6 Bebyggelse/samferdsel 96 456 0,5 Annet markslag 4 214 164 23,9 Ikke kartlagt 9 888 663 56,0 Sum 17 665 570 100 35+64+0+0+0+1 Kilde: Arealressurskart (AR5). NIBIO I Norge er kun av arealet jordbruksareal. Bare 1/3 av dette er egnet for produksjon av matkorn. For OECD-landene er andelen nær 40 prosent Men vi i Norge lever ikke adskilt fra verdens skoger. Råvarer til mange av de produktene vi bruker daglig, kommer fra skoger i andre land. En oppsummering av verdens skogressurser slo i 2010 fast at verden hadde litt over fire milliarder hektar med skog, noe som tilsvarer 31 prosent av verdens landarealer Cirka 45 prosent av det norske landarealet er utmark med så god beitekvalitet at den gir tilvekst hos beitedyrene, ifølge Nibios «Arealregnskap for utmark». Av tilgjengelig utmarksbeite i Norge er det i snitt 11 prosent svært godt beite, 41 prosent godt beite og 48 prosent mindre godt beite Skogen dekker nesten halve Norge «Halve» Norge er jo skog! Ja, nesten. Skog, eller mer byråkratisk formulert - trebevokst areal - utgjør 14 millioner hektar, eller ca. 43 prosent av landarealet i Norge. Det er mye skog og mange trær. Og det kan settes størrelser på antall trær også Norge har inngått en milliardavtale med Peru for å prøve å stoppe nedhoggingen av regnskogen. Det blir ingen enkel jobb i et land hvor kriminelle nettverk og narkokarteller står bak 80.

Video: Nye arealtall for fulldyrka jord og - Regjeringen

Den største regnskognyheten som Norge kommer med under toppmøtet i New York, er at norske myndigheter har inngått en skogavtale med det afrikanske landet Gabon. 88 prosent av landarealet i. I Norge tar vi ut 10 millioner faste kubikkmeter tømmer årlig av en skog som er på 900 millioner faste kubikkmeter. Sør-Norge står for 80 prosent av det årlige uttaket. Det aller meste er gran og furu. Det kan høres mye ut, men sammenliknet med Sverige og Finlan

Kampen om arealene. Selv om folketettheten i Norge er lav sammenlignet med andre land i Europa, med bare 14 innbyggere pr. kvadratkilometer, er det viktig å huske på at det bare er fire prosent av landet som er dyrkbart, og at bosettingen i stor grad er konsentrert rundt disse arealene Arealbarometeret for Vestfold og Telemark gir kunnskap om arealressursene i fylket, og dermed grunnlag for økt bevissthet om hvordan de ivaretas. Informasjonen kan brukes i planarbeid, utredninger og politiske prosesser, og være til nytte for forvaltningen, presse, politikere og allmennheten Utstrakt bruk av solceller vil kreve store arealer. Med dagens teknologi kunne solceller ha dekket Norges samlede elektrisitetsforbruk hvis 0,4 prosent av landarealet ble dekket av solceller, ifølge NTNU. Det tilsvarer nesten en tredjedel av det samlede utbygde arealet i Norge eller en åttendedel av jordbruksarealet 16 prosent av Bangladesh er dekket av skog. Helt i sør, i deltaområdene, kalles skogen mangroveskog. Mangroveskog betyr skog som også kan vokse når områdene står under vann. Det finnes flere arter kattedyr, rever, grevlinger og snikekatter i Bangladesh, og i tillegg store planteetere som villsvin, hjorter og vannbøffel

Opptak i skog - Bjerknessenteret for klimaforsknin

Østfold er ett av fylkene i Norge med høyest andel jordbruksareal. 80 prosent av arealene som er i drift brukes til kornproduksjon. Andre og større fylker har mer jordbruksareal, men det er bare Østfold og Vestfold som har så høy andel jordbruksareal av det totale landarealet Våtmark er natur som er helt eller delvis dekket av vann hele eller deler av året. I tillegg til myr er sump og deltaområder eksempler på våtmark vi finner i Norge. Myra har unike egenskaper som er nyttige for oss mennesker. Myr dannes der fordampingen av vann er lav i forhold til hvor mye det regner og kommer til vann fra andre kilder Arealet av skog i Norge utgjør ca. 120 000 km2 (38 % av landarealet), og av dette er ca. 90 000 km2 produktiv skog. Vi regner med at omkring 60 % av Norges 44 000 arter finnes i skog, og hvert år registreres nye arter. Det antas 25 prosent av norsk skog har en viss naturskogkarakter, som en følge av at disse arealene aldri har blitt flatehogd Norge i verden. Norge er, ifølge Verdens Naturfond, rent vann.2,7 milliarder mennesker lever uten tilfredsstillende hygieniske sanitære forhold.Menneskekroppen består av 66 prosent vann.70 prosent av jordens overflate er dekket av sammenhengende hav. Vis mer . Relevante artikler Like etter skogen som karbonlager kommer naturtypene våtmark og permafrost, som dekker 10 og 3 prosent av landarealet i Norge­. I disse to naturtypene er så mye som 31 prosent av karbonet i norsk natur lagret, fordi disse økosystemene er de mest karbontette per kvadratkilometer. I fjellet er det alpine lyngheier som best lagrer karbon

Bakgrunn: Trærne blir større og skogen blir tetter

 1. st 30 centimeters torvdybde og inneholde
 2. Andre klimaforskere mener at opptil 50 prosent av tundraen kan være overtatt av skog i løpet av dette århundret. BÅDE LETTERE OG TØFFERE FOR FOLK Folk som lever i arktiske strøk, spesielt i Nord-Amerika og Sibir, vil oppleve at grensen for hvor det er mulig å drive landbruk og skogbruk, kan bli flyttet flere hundre kilometer nordover innen 2050
 3. Fordelingen av det tilgjengelige ferskvannet er svært ujevn, både geografisk og med årstidene. Jordens tørre områder, hvor det er varig eller periodisk vannmangel, utgjør en tredel av landarealet, og har nær 20 prosent av befolkningen. Og dette er en del av befolkningen som også øker raskt. Vannbruksprobleme
 4. Det samlede jordbruksarealet i Norge er 10,3 millioner dekar og utgjør bare ca 3,4 prosent av landarealet. 64 prosent av arealet er eng, mens kornproduksjon utgjør 31 prosent. Resten av arealet disponeres til annen produksjon, som for eksempel dyrking av frukt og grønt og oljevekster (Norges Bondelag, 2009)

jordbruk i Norge - Store norske leksiko

skog - Store norske leksiko

Store områder i lavlandet i Indonesia og Malaysia er dekket av torvmark (henholdsvis 11 prosent og 8 prosent av landarealet, omtrent som i Norge). I Sørøst-Asia dekker tropiske torvmarker ca. 250000 km², eller ca. 6 prosent av torvmarksarealet i Verden Pengene kommer fra regjeringens internasjonale klima- og skoginitiativ. Rundt 85 prosent av landarealet i Guyana er dekket av regnskog. Landet har rundt 735.000 innbyggere, og er et av de fattigste i Sør-Amerika. Avskogingen har tradisjonelt vært lav i det fattige landet. Pengene fra Norge skal bidra til at Guyana lar det meste av skogen stå - Klimagassutslippene fra plastens verdikjede er like høye som utslippene fra all verdens luftfart. Med treffsikre politiske virkemidler er det fullt mulig å kutte utslippene fra plast betraktelig, sier teknologiansvarlig i ZERO, sivilingeniør Marius Gjerset Ifølge LO er det allerede nå enighet om at mange av de som i dag faller ut fordi de er blitt syke eller rammet av nedbemanning på slutten av yrkeslivet, nå vil få AFP. - Dagens AFP videreføres i en lang overgangsperiode. En ny ordning fases inn, som tetter alle hull. Mer enn dobbelt så mange vil få rett til AFP med ny ordning

For eksempel hvor mange elg som finnes i Norge. WWF så på hvor store bestandene av dyr er i dag, sammenlignet med i 1970. I det store og hele har det blitt mye færre pattedyr, fisker, fugler, amfibier og reptiler i løpet av 50 år Baksiden av medaljen er en sivilisert natur der vi i dag ikke kan gå en dagstur noe sted i Norge uten å se flere tegn etter mennesker. I boka pelsjegerliv skildrer Helge Ingstad sin ferd i hvite flekker på kartet der ingen kartmåler enda hadde vært. En drøm for mange i dag. Selv drømmene blir fattigere i framtida.. kort tid. Mange griser har magesår på grunn av for lite fiber i kosten [20,36] Helseproblemer: Omtrent 13-14 % av griseungene dør i løpet av den første levetiden.[2] Store kull innebærer at flere gris-unger har lav fødselsvekt. Slike griser er ekstra sårbare for sult og kulde, og kan ha dårlig immunforsvar fordi de får for lite råmelk Grovfôret som sauen spiser er normalt 100 prosent norsk! Store deler av kraftfôret som sauen spiser en vesentlig mindre andel av, er også norsk fordi det i hovedsak består av korn vi kan produsere i Norge. Om lag 70 prosent av kraftfôret som sauen spiser er dermed norskprodusert vare. Norsk sau får derfor dekket 85-97 prosent av. Det har vært en rask utvikling av landbruket i Norge de siste årene. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent 3 % av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene. På denne siden vil du finne tall og fakta om landbruket og hvordan utviklingen har vært i Innlandet (Hedmark og Oppland.

Dyrkbart jordområde - F

Norge (utenom Svalbard og Jan Mayen) er dyrket jord. Skog dekker 39 prosent av land­ arealet i Norge. Til sammenligning utgjør by­ og industriområder bare 0,5 prosent av landarealet (Kartverket, 2018). Klimatiske forhold er avgjørende for hvilke jordbruksvekster som kan dyrkes, og for avlings­ nivået. Norge ligger i ytterkanten av dyrkings Det samlede skogarealet i Norge er på om lag 120.000 kvadratkilometer, noe som utgjør 38 prosent av landarealet. Omkring 60 prosent av alle arter i Norge, finnes i skogen, og hvert år blir det. Kilder: AT Skog Planting av ny skog er viktig for miljøet og for neste generasjoner Alt som kan lages av olje, kan lages av tre 21,5% av det totale skogarealet i Telemark er dekket med skog som er over 120 år Skog og annet trebevokst areal dekker 43 % av landarealet i Norge. Visste du at skogen her i nord både er verdens størst Samarbeidet er viktig også i årene som kommer, for det er private som eier skogen i de delene av landet hvor det er vernet minst, sier miljødirektøren. Har kartlagt skog I mange områder er det gjort systematiske kartlegginger av skog for å øke kunnskapen om ulike skogtyper, og for å vite hvor det finnes skog som er dårlig dekket i dagens verneområder Skog utgjør omtrent 38 prosent av landarealet i Norge og er en viktig og fornybar ressurs. I 2018 ble det høstet 10,7 millioner kubikkmeter tømmer mens den årlige tilveksten er på hele 25 millioner kubikkmeter tømmervirke. Råtesopp er et betydelig problem i norske skoger. Gran, som er vårt viktigste treslag, er svært utsatt

I Norge er kun 3 prosent av landarealet jordbruksareal, og bare en tredjedel av dette er egnet til produksjon av matkorn. Tre prosent er lavere enn i andre land det er naturlig å sammenligne oss med. For OECD-landene er andelen nær 40 prosent. Stortinget har vedtatt at matproduksjon i Norge skal økes med 20 prosent fram til 2030 Om lag en tredjedel av den dyrkbare jorda er myr, mens over halvparten er produktiv skog. I sum er produksjonspotensialet til den dyrkbare jorda vesentlig mindre enn for dagens jordbruksareal. Nær 25 prosent av den dyrkbare jorda ligger over 600 moh., mens bare 6 prosent av jordbruksarealet ligger der. Halvparten av det dyrkbare arealet under 150 moh. ligger i Nord-Norge og er best egnet for. 76 prosent av skogeierne hadde hatt mest kontakt med Norges Skogeierforbund med tilhørende Skogeierandelslagene, og det var også denne organisasjonen som hadde størst tiltro til gjennomføring av vern i skog i Norge. Mange hadde også hatt kontakt med DN eller MD, men disse hadde en lavere tiltro

Landskap i Norge - SS

Permafrost påvirker i alt cirka 20 prosent av landarealet på Jorden. På den nordlige halvkule består omkring 25 prosent, 23 000 000 km², av landområdene av permafrost. På den sørlige halvkule er det 174 000 km². Det finnes også permafrost på større fjell i hele verden Regnskogen gir liv til 260 millioner mennesker og kanskje så mye som 80 prosent av verdens dyre- og plantearter. Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo. Konsekvensene er katastrofale

Digitale skogkart gir unike muligheter for - Nibi

Utmarka, etter denne definisjonen, dekker drøyt 72 prosent av landarealet i Norge og utgjør en betydelig ressurs. Deler av arealet, også over skoggrensa, er svært produktivt. Bruksområdene er mange, for eksempel er utmarksbeite en viktig anvendelse. Andre anvendelser er energiproduksjon, rekreasjon, høsting og naturvern. Alle anvendelsene ka dette er spesielt galt i et land hvor kun 2,8 prosent av landarealet er dyrka mark. Vi må få på plass et forbud mot nedbygging av dyrka mark, slik vi har forbud mot forurensning. Unntak kan gis, men må da søkes om, akkurat slik forurenser må søke om utslippstillatelse hos Klima- og forurensningsdirektoratet - landbruket er viktig for å opprettholde kultur-landskapet. vi trenger beiting, og vi trenger levende bygder, sier May britt Hansen. Hele 16 prosent av landarealet i norge kan gro igjen med skog og kratt hvis flere gårdsbruk legges ned og det blir slutt på utmarksbeiting. det framgår av prosjektet Cultour som ledes av Norge har svært begrenset med jordbruksareal. Kun 3 % av landarealet er dyrket mark i dag, og kun en tredel av dette er egnet til produksjon av matkorn. Det er heller ikke store arealer som er egnet for oppdyrking. Erkjennelsen av at dyrka og dyrkbar mark er arealressurser vi har svært begrenset tilgan

Dyrket mark - Wikipedi

I Norge har vi totalt 1627 breer, og på Norsk bremuseum i Fjærland kan du få et glimt av dem alle. Det imponerende bygget er tegnet av en av landets mest fremtredende norske arkitekter, Sverre Fehn, og består av interaktive utstillinger som på nye og innovative måter gir deg kunnskap om Norges breer og klima.. Om sommeren arrangeres det guidede turer på mange av landets breer - 20% av landarealet i Norge er produktiv skog, altså der vi kan hente ut trevirke. Størstedelen er på østlandet og i trøndelag. - Fra økonomisk synspunkt er ikke antall dekar det viktigste, men hvor stor tilveksten er. Trevolumet skogen øker med hvert år - Vi er trygge på at soya til fôr i landbruket er bærekraftig produsert, men vi tviler på klokskapen ved å øke bruken av biodiesel basert på mat, sier Dag Kjetil Øyna, fagsjef i NHO Mat og Drikke Resultatene fra denne undersøkelsen viser at åpen myr dekker 28.300 km2 i Norge, det vil si nesten 9 prosent av landets areal. Undersøkelsen viser også at det er 9.400 km2 (3 prosent) med sumog. Samla forsumpa areal utgjør da 12 prosent av landarealet. Det totale arealet med torvjord, bygd opp i løpet av perioden etter siste istid, er. mange bønder i distriktene er det ikke økonomi i å leie eller kjøpe arealet fra gårdsbruk der drifta er lagt ned. Dette har særlig vært tilfelle i Agderfylkene, Telemark, deler av Vestlandet og Nord-Norge, og i fjellregionene. Her gror areal igjen med skog og kratt. I mer sentrale strøk er den største utfordringa nedbyg-ging av matjord

Landbruksquiz med Olaug Bollestad - Natione

Gleden blir enda mer tvilsom i lys av fremmøtet. Men tallene for søkere og kvalifiserte søkere er ikke så viktige, det viktige er hvor mange som faktisk møter fram. Statsråden må bli meget trist når han nå blir kjent med de dystre tallene for lærerutdanningene for trinn 1-7 i Nord-Norge. Søkning og tilbud Hvor stor del av landområdene i verden er dekket av skog? Spørsmål / 10 prosent 30 prosent 50 prosent Hvor mange trær finnes det i Norge? Spørsmål / 11 millioner 111 millioner 1,1 milliarder Alternative3. Hvilket tre finnes det mest av i Norge, målt.

Norges strengeste naturvern står i veien for veien, men

Mange er opptatt av skogen og mange har meninger om den. Rapporten «Bærekraftig skogbruk i Norge 2018» finnes på nett og samler mye av kunnskapen om skog, næring og miljø. - Skogspørsmål diskuteres ofte og intenst, men debatten er ikke alltid basert på fakta og dokumentert kunnskap om skog Registreringene i foryngelseskontrollen inkluderer hvor stor andel av hogst-og foryngelsesarealet som er dekket av miljøregistreringer, eventuelt om føre-var-tiltak er lagt til grunn. Andelen av hogst- og foryngelsesarealet som dekkes av miljøregistreringer har økt markant de senere årene og lå i 2016 på 92,0 prosent (Tabell 1) I boka skriver Almås at det skjer en skammelig dårlig utnyttelse av utmarksbeitet i Norge. 45 prosent av landarealet i Norge kan brukes til beite. Vann, sollys og fotosyntese er gratis ressurser. Uten menneskelig innsats er det nok fôr til 890 millioner såkalte fôrenheter. Bare knapt 50 prosent blir utnytta av husdyr

 • Yr.no stenfjellhytta.
 • Julegrantenning london 2017.
 • Motel one frühstück ohne übernachtung.
 • Dag serie musikk.
 • Intertekst vg2 digital bok.
 • Delirium betyder.
 • Bester koch der welt rangliste 2017.
 • Best motorsport games 2017.
 • Triceps brachii tendon.
 • Merge sort wiki.
 • Fred weasley actor.
 • Lp e5 lader.
 • Russisk tsvetnaya bolonka wikipedia.
 • Den lille havfruen teatret vårt.
 • Världens 10 farligaste sjukdomar.
 • Systemteori luhmann.
 • Arbeidsdager i 2017.
 • Fredagskos dessert.
 • Pumps race 2017.
 • Hvitløkspate oppskrift.
 • Fabrikkinnstillinger samsung s6.
 • Google's arts & culture app.
 • Calmivet til hund.
 • Stockholmsbörsen omx.
 • Schlaubayer probleme.
 • Elbe verlauf.
 • Livssynshumanisme symbol betydning.
 • Amanusa darmstadt telefon.
 • Hva er søkeord.
 • Oberberg aktuell.
 • Personlig kommunikasjon vs massekommunikasjon.
 • Iphone 5 manual pdf.
 • Ny fjernkontroll canal digital.
 • Lol zeichnen für rp.
 • Fine rundstykker med kefir.
 • Organisere klasserommet.
 • Dnb aksjehandel kurtasje.
 • Båndtekking plater.
 • Water park in crete near chania.
 • Sunn pai med cottage cheese.
 • Immunsvikt hos voksne.