Home

Latin amerika 1800 tallet

Latin-amerika - ProProfs Quiz

De hispanoamerikanske uavhengighetskrigene - Wikipedi

De hispanoamerikanske uavhengighetskrigene (spansk: Las Guerras de independencia hispanoamericanas) refererer til de mange krigene som fant sted på starten av det 19. århundre - fra 1808 til 1829 - som resulterte i at mange tidligere spanske kolonier ble selvstendige, fra Argentina og Chile i sør til México i nord. Krigene starta i 1808 med juntaene i México og Montevideo Latin-Amerika beskriver landområder som tidligere var kolonier til europeiske land hvor romanske språk ble benyttet. (Spania, Portugal og Frankrike). Latin-Amerika dekker det meste av Sør-Amerika, Mellom-Amerika og Karibia samt hele Mexico (Nord-Amerika).I land hvor engelsk er det dominerende språk (eksempelvis Jamaica, Belize og Guyana) brukes begrepet Anglo-Amerika I år 1800 hadde Spania og Portugal delt Latin-Amerika mellom seg. Alt av verdi var eid av en snever elite blant kolonistene, de såkalte kreolene, som imidlertid ikke hadde politisk makt. Alle beslutninger ble tatt i moderlandene. Men verden var i forandring. Revolusjonene i Nord-Amerika og Frankrike viste vei, og da Napoleon erobret Spania og Portugal i 1808, sto sterke og karismatiske.

Også yrkesmuligheter utenfor skipsfarten åpnet seg opp for nordmenn i Latin-Amerika mot slutten av 1800-tallet. I HULA-basen er det over 1000 oppføringer som angår norske ingeniører i Latin-Amerika. I motsetning til sjømennene er ingeniørene en veldokumentert gruppe, og de fleste av dem er oppført mer enn en gang i HULA Amerikas historie er de to amerikanske kontinentenes historie, Nord-og Sør-Amerika, inkludert Karibia.Forhistorien begynte med at folkegrupper innvandret til disse områdene fra Asia i løpet mens istiden var på sitt høyeste nivå. Disse gruppene er generelt antatt å ha blitt isolert fra folkene i den gamle verden inntil europeerne kom på slutten av 900-tallet og begynnelsen av 1000. 1800-tallet i Sør-Amerika‎ (21 kategorier, 2 sider) 1800-årene i Sør-Amerika ‎ (9 kategorier) 1810-årene i Sør-Amerika ‎ (16 kategorier, 1 side Amerikanske urfolk, før ofte beskrevet med ordet «indianere», er på norsk en fellesbetegnelse på de opprinnelige folkene som levde på kontinentene som europeerne kalte for Amerika. Inuitter og aleuter, som er de opprinnelige folkene i de arktiske områdene i Canada og USA (Alaska), falt ikke inn under betegnelsen indianer og omtales nå som arktiske snarere enn amerikanske urfolk Nord-Amerikas eldste historie er særlig knyttet til urbefolkningen som levde på kontinentet før den europeiske koloniseringen. Den europeiske erobringen begynte på 1500-tallet, fra blant annet Spania, Frankrike og England. Av disse ble England, senere Storbritannia, etter hvert den sterkeste kolonimakten. USAs selvstendighet som stat knyttes til uavhengighetserklæringen av 4

Grillet limemarinert fisk | Snikgjest

Fra midten av 1800-tallet av vokste det frem en motstand mot det sittende regimet på grunn av store sosiale og økonomiske forskjeller i befolkningen. Også den manglende muligheten til å klatre på den sosiale rangstigen irriterte mange, og da særlig samuraiene og kjøpmennene som ønsket rett til å kunne ta et statlig embete for å få økt påvirkningskraft på samfunnet Landesidene gir deg dybdeinformasjon om økonomiske, politiske og sosiale forhold i alle land i Latin-Amerika. Latin-Amerika er lite dekt i norske medier, og nyhetsdekningen er ofte litt «sort-hvitt». LAG viser deg nyansene på de nye landesidene Kolonialisme er når riker eller stater erobrer, kontrollerer og utnytter et område som er utenfor deres egentlige territorium (område). De nye områdene kalles kolonier. De som skaffer seg kolonier kalles kolonimakter. Kolonialisme skiller seg fra kolonisering. Kolonisering er når grupper av mennesker flytter ut på eget initiativ eller en gruppes initiativ for å drive jordbruk eller handel Utvandring til Amerika er noe man opplevde i mange europeiske land utover på 1800-tallet.Ca. 800 000 nordmenn utvandret til Nord-Amerika, mens 2 millioner irske personer utvandret til Amerika på 1800-tallet. Utvandringen begynte på landsbygda og fortsatte fra byene. Mens det tidligere var barnefamilier som utvandret, var de fleste etter 1860 enslige med yrkesutdannelse

Latin-Amerika - Wikipedi

Latin-Amerika, spesielt de områdene som lå utenfor de sentrale områdene under kolonitiden (1492-1810), mottok sammen med USA og Canada flest Men gjennom 1800-tallet var de tradisjonelle næringene . 38 kapittel 2 i jordbruk, trelast, fiske og skipsfart altoverskyggende Kristendommens historie på 1800-tallet var preget av sterke motsetninger. Det tradisjonelle kristne verdensbildet ble, særlig fra midten av århundret, forkastet i vide kretser, både som en følge av den darwinistiske utviklingslæren, den marxistiske religionskritikken og den historisk-kritiske bibelforskningen.. Kirkenes svar var dels en tilpasning til de nye naturvitenskapelige og. Spørsmålene er basert på Fuglestads bok Latin-Amerika og Karibiens historie. Vi har ingen sikre kilder før 1800-tallet. B. Noen steder gikk man på 1600-tallet over til stendersamfunn. Hva førte dette til? A Med dette menes at et hovedmål vil være å forsøke å sette det som skjedde i Latin-Amerika og Karibia inn i hva vi kan kalle for den større globale kontekst. Det sentrale overordnede spørsmålet vi må stille oss er om, eventuelt i hvilken grad, de strukturer som vokste fram under kolonitiden, overlevde uavhengigheten; og mer generelt hvorvidt de bidrar til å forklare Latin-Amerikas. Helt siden 1492 og fram til begynnelsen av 1800-tallet var Latin-Amerika kolonisert av spanjolene, og gjennom flere hundre år som koloni har området fått mange kulturelle likhetstrekk med.

Jo lenger vekk fra masseutvandringen fra Norge på 1800-tallet, jo flere «nordmenn» blir det altså i USA. Flest utvandrere pr. innbygger. Masseutvandringen fra Skandinavia og Norge startet med et skip fra Stavanger med 52 kvekere i 1825. Tilsammen har vel 850 000 nordmenn emigrert til Amerika frem til i dag DEL 2 NASJONAL­PROSJEKTENE OG 1800-TALLET. 61. Kapittel 6 Det uavhengige Latin-Amerika. 62 62 63. Økonomiske forutsetninger Den generelle politiske utviklingen At migrasjonen mellom Norge og Latin-Amerika likevel ble begrenset, har flere årsaker: Det ene er at den norske utvandringen og innvandringen til Latin-Amerika ikke treffer hverandre i tid. De fleste latinamerikanske land har en betydelig innvandring fra 1870-og 1880-tallet. Da har den store norske utvandringen til USA allerede startet

Latin-Amerikas første frihetshelter historienet

 1. utvikling fra slutten av 1800-tallet til i dag. • I andre time vil vi fokusere på konflikt og fra 1960-tallet til 1980-tallet. 5. Gjeldskrise, (ny)-liberalisme og demokratisering, • Omfattende utvikling i Latin-Amerika fra ca. 1880. • Argentina ledende eksportør av jordbruksprodukt
 2. Latin-Amerika. Historie. Latin-Amerika er en betegnelse som tilskrives regionen som dekker alle land i Amerika som snakker et romantisk språk eller et språk som kommer fra latin som fransk, spansk eller portugisisk. Begrepet ble mye brukt på grunn av Napoleon 3. rd, på slutten av 1800-tallet, for å begrunne sin engrossement i meksikansk.
 3. - Den norskamerikanske offentligheten på 1800-tallet hadde trolig stor innvirkning på den norske, hevder Henrik Olav Mathiesen. Historiestipendiaten ved Universitetet i Oslo blar gjennom kildematerialet av gamle aviser og brevsamlinger, som «Fra Amerika til Norge», mens han beskriver det tette forholdet mellom det amerikanske og det norske samfunnet på slutten av 1800-tallet
 4. Kort om emnet. Emnet omhandler spenningsforholdet mellom politikk og litteratur i Latin-Amerika. Dette spenningsforholdet har kommet tydelig til uttrykk under historiske hendelser, som blant annet den meksikanske revolusjonen, nasjonalismen på midten av 1900-tallet, de cubanske og sandinistiske evolusjonene, de borgerlig-militære diktaturene på slutten av 1900-tallet og nyliberalismens.

Vi diskuterer ulike definisjoner av caudillo, blir kjent med et lite utvalg av de klassiske caudilloene på midten av 1800-tallet, drøfter hvorvidt begrepet er anvendelig utover den klassiske perioden og om det er fruktbart å forstå noen mer moderne statsledere i Latin-Amerika som caudillos • Hidalgoene vant i Latin-Amerika. • Hidalgoenes åndelige arvtakere tolrev seg makta utover 1600-tallet. • Kronen begynte å selge titler og embeter. • Los hacendados (store godseiere) kunne kjøpe titler. • Kreolene overtok derfor kontroll over administrasjon og kirke. • De facto selvstyre i mange områder

Norge i Latin-Amerika - Nordic Open Acces

På 1970-tallet forandre disse gruppene sin intensjon for å nøytralisere frigjøringsteologien. Det var en strategi til flere av administrasjonene i USA. De så på Den katolske kirkes arbeid for de fattige i tråd med frigjøringsteologien som en trussel for den sosiale og økonomiske kursen til Latin Amerika Brasil er Norges klart viktigste handelspartner i Latin-Amerika, og blir et stadig viktigere land for norsk næringsliv. Allerede på 1800-tallet handlet vi med klippfisk og kaffe, i dag eksporterer vi mest olje og gass, maskindeler, fisk og kjemiske produkter Tore Pryser skriver at utvandringen til Amerika faller inn som en del av et mer omfattende flyttemønster. I hele perioden ser vi flyttinger innad i landet, det vi kaller migrasjon, og flytting ut av landet - utvandring eller emigrasjon. På 1800-tallet fikk vi industrialisering og urbanisering Tidlig på 1800-tallet lignet Latin Amerika og Europa på hverandre. Begge regionene var dominert av autoritære regimer. Økonomien var kontrollert av noen få mennesker. Fra dette tidspunktet gikk utviklingen i Latin-Amerika og Europa helt forskjellige veier Nordmenn i Latin-Amerika • Desired immigrants - Frustrated Adventurers? Norwegians in Latin America, 1820-1940 er tittelen på et langsiktig og tverrfaglig forskningsprosjekt som ledes fra UiO. • Sentralt i prosjektet står utviklingen av HULA - en database over norske migranter i Latin-Amerika mellom 1820 og 1940

Amerikas historie - Wikipedi

Kategori:1800-tallet i Sør-Amerika - Wikipedi

amerikanske urfolk - Store norske leksiko

Militære fester grepet om Latin-Amerika. Militære i mange latinamerikanske land brukes stadig oftere i sikkerhetsoperasjoner innenlands. Soldater med fortid fra diktaturene på 80-tallet, tar over sivile stillinger. I kulissene står USA med penger og treningsprogram Det handler om nordmennene i Amerika på 1900-tallet. Om hvordan det gikk med dem. Om suksesser og om tragedier. Og om det norske Amerika. I disse dager er Sverre Mørkhagens siste verk i trebindsserien om utvandringen til USA klar. Også forfatteren er klar - om våre utvandrede landsmenns rolle i «mulighetenes land» Siste tredel av 1800-tallet emigrerte mange til Amerika. 780 000 Nordmenn utvandret til såkalte oversjøiske land, altså land i andre verdensdeler, mellom 1865 og 1930. Dette var mer enn en tredel av folketallet i perioden. Til tross for dette økte befolkningen i Norge på samme tid Mellom 1500-tallet og fram til tidlig på 1800-tallet ble 12,5 millioner afrikanere fraktet med tvang fra Afrika til Amerika. De var blitt røvet fra, eller solgt av, familiene sine til europeiske slavekjøpere som lastet dem tett på skip

På 1800-tallet var det mange analfabeter i Norge. At man i Norge skreiv dansk, var derfor et stort pedagogisk problem. Det nasjonale motivet. De pedagogiske, sosiale og demokratiske motivene til Aasen er alle nært knyttet til tanker fra opplysningstida på 1700-tallet Helt siden 1800-tallet og frem til i dag har svært mange Nordmenn emigrert til Amerika. Den store boomen av emigrasjon var fra midten av 1800-tallet til midten av 1920 tallet

Latin Amerika byder både på arabica bønner og robusta bønner. På de små øer Trinidad og Tobago har de syrlige kaffebønner robusta som oftest bruges til espresso eller cappuccino. Cuba har siden 1800-tallet haft overvejende dyrkning af arabica bønner, som de har perfektioneret frem til i dag I dette innlegget tenkte jeg å skrive litt om de farlige sykdommene som krevde mange liv på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet her i Norge. Tidligere hadde en mindre forventninger til helse og til hva som kunne forebygge og lege sykdomm. En levde med de plager og sykdommer som en fikk, og den enkelte vente seg til de skavanger en hadde

USAs historie - Store norske leksiko

Norsk utvandringshistorie er i stor grad historien om utvandringen til Nord-Amerika. De store utvandringsbølgene startet på 1860-tallet. Overbefolkning og knapphet på jordbruksland i Norge kombinert med fattigdom, undertrykking og klassedeling fikk folk til å bryte opp. Eventyrlyst og rykter om billig jordbruksland i Amerika trakk Om prosjektet. De siste årene har det norske språket i Nord-Amerika fått mye oppmerksomhet. Dette språket, som snakkes av etterkommerne av norske emigranter på 1800- og 1900-tallet, er et arvespråk (heritage language).). Arvespråk er språk som tilegnes og brukes i hjemmet, men som ikke er det dominante språket i det større, nasjonale språksamfunnet

1870-1914 - Imperialisme og koloniserin

Norge på 1800-tallet Amerika var en drøm for flere nordmenn for litt over 100 år siden. Da var det flere som ikke hadde nok mat i landet, og mange var fattige. På den tida var det noen ganger uår og for lite regn slik at bøndene ikke kunne dyrke nok mat Hva var konsekvensene av koloniseringen av Afrika på 1800-tallet, spesielt de kulturelle? Hva var årsakene til å kolonisere og bakgrunnen for delingen av Afrika? Konsekvenser av koloniseringen. De økonomiske og politiske konsekvensene du kan lese om i dette svaret gjorde seg spesielt gjeldende for Afrika

De som dro på 1900-tallet, var på jakt etter godt betalt arbeid. Blant dem var det nok også noen eventyrere som ønsket å se seg om i verden. De ulike fasene i den norske arbeidsvandringen til Amerika dokumenteres blant annet av brev og postkort sendt fra Amerika til familien Abrahamsen på Andabeløy i perioden 1880 til 1933 Forskergruppen Latinamerika: språk, litteratur og kultur er et forum for forskningsarbeid innen litterære, kulturelle, historiske og lingvistiske emner fra Latin-Amerika. Gruppens medlemmer er fast ansette og viderekomne studenter ved seksjon for spansk språk og latinamerikastudier ved Institutt for fremmedspråk

På 1970-tallet ble det i antikommunismens navn oppfattet som høyst upassende å påpeke fattigdomsproblematikk i Latin-Amerika. Krav om fattigdomsbekjempelse ble stemplet som kommunisme Bare 90 minutters kjøring fra Mexico City ligger Narconon Latin-Amerika på et 1,6 hektar stort landsted bygget på 1800-tallet og tidligere eid av en verdensberømt tyrefekter. Når man kommer inn i det nye kontinentale Narconon blir man slått av skjønnheten og roen på stedet - perfekte omgivelser for de som søker å overvinne avhengighet 15. Når rev Latin-Amerika seg løs fra spansk og portugisisk kontroll? 16. Hvordan var Latin-Amerikas økonomi og befolkningsvekst på 18800-tallet? 17. Hvem hadde den politiske makten? 18. Hva skjedde med Paraguay? 19. Forklar Brasils økonomiske utvikling? 20. Hva skjedde med Mexico i 1910 Fra slutten av 1800-tallet kom streik og fagforeninger inn i bildet, og etter hvert fikk vi et lovverk som skulle beskytte arbeiderne også. Men hva hadde dette å si for hverdagen til våre forfedre? Nedenfor har jeg samlet noen lenker som kan si litt om lønn og arbeidsforhold, kanskje mest om lønninger

Latin-Amerikagruppene i Norg

Hvordan klarte europeerne å erobre mektige riker i Latin-Amerika? Hva var en conquistador? Hva kjennetegnet de sivilisasjonene som europeerne møtte i Amerika? Hvilke konsekvenser fikk møtet med europeerne for befolkningen i Amerika? Hvilke europeiske stater kjempet om innflytelse i Nord-Amerika etter 1700-tallet, og hvem seiret i denne. Årstall i Nord-Amerika på 1700-tallet Årstall i Nord-Amerika på 1800-tallet Årstall i Nord-Amerika på 1900-tallet. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 106 underkategorier, av totalt 106. 0- Årstall i Nord-Amerika på 1600-tallet Årstall i Nord-Amerika på 1700-tallet Årstall i Nord-Amerika på 1800-tallet. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 91 underkategorier, av totalt 91. 0-

Årstall i Sør-Amerika på 1700-tallet Årstall i Sør-Amerika på 1800-tallet Årstall i Sør-Amerika på 1900-tallet Underkategorier Denne kategorien har følgende 103 underkategorier, av totalt 103 Dette er Verdibørsens nye serie om Latin-Amerika. I syv episoder skal vi reise gjennom denne regionens dramatiske historie - til vår egen tid. Vi skal høre om de store sivilisasjonene til Inkaene, Mayaene og Aztekerne. Vi ser på militærdiktaturene på 1900-tallet som mot vår tid blir avløst av demokrati og økonomisk vekst. Serien begynner i Europa, på 1400-tallet Norsk skipsfart ble sterkt rammet av redusert handel under napoleonskrigene på første del av 1800-tallet, men næringen vokste kraftig igjen fra 1820-årene og frem mot 1880-årene. Norge ble en ledende sjøfartsnasjon, og dette ble også en kilde til nasjonal stolthet. Sjøfarten ble viktig for unge norske gutter som trengte arbeid og inntekt

Utviklingen i de tradisjonelle næringene De første tiårene av 1800-tallet var ikke preget av de store endringene i de tradisjonelle norske næringene slik som jordbruket, fisket og sjøfarten. De fleste bøndene klarte seg i stor grad ved å drive selvforsyning med innslag av småsalg av råvarer og fer Innvandring på 1800-tallet og fram til 1930. Norge endret seg etter 1850 og utover på 1900 tallet, fra å være et tradisjonelt bondesamfunn til å bli et moderne samfunn basert på markedsøkonomi og industriell kapitalisme. Dette skjedde gradvis. Først gjennom mekaniseringen av landbruket Tallet på døde er nå kommet opp i nærmere 28.000, eller rundt 840 pr. én million innbyggere. Det er det høyeste tallet i Latin-Amerika, og det nest høyeste i verden, ifølge nettstedet. På slutten av 1800-tallet lå skipene fortøyd tett i tett i den nordtyske havnebyen der det vrimlet med kinesiske skjøfolk og immigranter på vei til Amerika

Latin-Amerika og Karibia har passert 400.000 koronarelaterte dødsfall, viser en opptelling basert på offisielle tall Særlig mange kom tidlig på 1900-tallet. Den siste bølgen av migrasjon fra Europa til Latin-Amerika begynte med finanskrisen i 2008, da antallet ble tredoblet i løpet av kort tid,. tallet hadde man en veldig streng katolisisme, og religiøse avvikere ble forfulgt og undertrykket. I Latin-Amerika fikk også kirken stor innflytelse på lovverk og skolevesen, mye av skattene ble brukt på religiøse bygg og kirken tok over store landområder. Mange prester to Ekspertkåret til den mest produktive pianisten i Latin-Amerika i løpet av 1800- og 1900-tallet. På bare ni år gammel ga han sin første konsert i New York, som åpnet dørene til Det hvite hus hvor han gledet president Abraham Lincoln måneder senere. Celia Cruz. En av de største eksponentene for musikk på 1900-tallet Resten av Latin-Amerika unntatt øyene utenfor, var under spansk styre fra midten av 1500-tallet, organisert særlig under visekongedømmene Mexico og Peru, men etterhvert med utskillelse av Venezuela og La Platte (nordlige Argentina, Paraguay, Uruguay) som selvstendige, administrative enheter, inntil væpnet frigjøring i 1820 og 30-årene

Det norske Amerika2012 - Institutt for litteratur, områdestudier ogStorbyen du ikke ser

På 1770-tallet var misnøyen stor blant menn og kvinner i de britiske koloniene på det amerikanske kontinentet. Uten at kolonistene ble rådført eller fikk stemme vedtok det britiske parlamentet stadig nye lover og skatter som de opplevde som både urettferdige og harde. Motstanden mot britene økte o Dagbøker, brev og andre beretninger fra utvandrende nordmenn til Amerika1800-tallet, er samlet av Per Asbjørn Holst og gitt i gave til Universitetet i Stavanger. «Alt vakte forbauselse, antallet dampbåter og skip på reden var nærmest utallig; der var bygninger som var oppført av fint tilhugget marmor og ellers kunstig bygget, de fleste var fra 7 til 8 etasjer høye. Året 1800 startede på en onsdag. Perioden kaldt Den danske guldalder for kunst- og kulturliv, starter omkring dette år. Konge i Danmark: Christian 7. 1766-1808. Se også 1800 (tal) Begivenheder. Grundtvig bliver student fra Århus Katedralskole. Napoleon Bonaparte. Ca 12 millioner Afrikanere ble fraktet over havet til Nord-Amerika, og der ble de solgt som slaver. Dette tallet hadde vært mye høyere viss vi rekner med alle som døde på reisen langs kysten, eller da de var stuet sammen i slaveskipene. Ca. 20% av slavene døde i båten På 1800-tallet var infeksjonssykdommer den viktigste dødsårsak i Norge. Difteri, skarlagensfeber, kikhoste og meslinger forårsaket flest dødsfall blant små barn. Da dødeligheten av disse sykdommene avtok mot slutten av 1800-tallet, fikk tuberkulose økt betydning som dødsårsak både blant yngre og eldre barn. Bedre levekår og hygieniske forhold, samt utviklingen av vaksiner og.

 • Demens kommunikasjon.
 • Hotel salzburger hof.
 • Especializacion economia.
 • Neue fritzbox 7590.
 • York tv bord.
 • Alte kindergartenfreunde finden.
 • Kontroller i bergensområdet.
 • Milani light natural.
 • Stokke steps prisjakt.
 • Hamburgare i usa.
 • Izettle bedrift.
 • Zwei gesichter bedeutung.
 • Selbstgemalte bilder verkaufen gewerbe anmelden.
 • Sykkeljakke vinter dame.
 • Textilsauna in der nähe.
 • Intrafish fisheries.
 • Sint og irritert hele tiden.
 • Suvi meny.
 • Harry potter og de vises stein stream.
 • Kvinnedrakten kryssord.
 • Hodelus i skjegg.
 • Schneider electric ledige stillinger.
 • Pirayaklubben.
 • Thomas die lokomotive zum selber fahren.
 • Uni jena lageplan.
 • Appellformene snl.
 • Peppes pizza leveringsgaranti 2017.
 • Min sumo.
 • Egenskaper som er felles for planter.
 • Spökkalas tips.
 • Hvor bred er en dorull.
 • Bodø energi fordelsprogram.
 • Ninetales solo raid.
 • Whisky 40 jahre.
 • Liebeshoroskop oktober 2017.
 • Montere taklister.
 • Fysisk aktivitet i skolen.
 • Fiktive kryssord.
 • Gedicht herbst kurz.
 • Hinduisme guder.
 • Vill vest as.